აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

აჭარაში წყლის სისტემის განვითარების პროექტის საერთაშორისო ტენდერი გამოცხადდა

21 დეკემბერი, 2020

LOT 1 - დაბები

სატენდერო შეტყობინება: გერმანიის ფინანსური თანამშრომლობა (KfW) ევროკავშირის NIP და FC გრანტებთან თანამშრომლობით.

დასახელება: LOT 1 სამუშაოებისა და საქონლის შესყიდვა სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამისთვის, აჭარა, საქართველოს რესპუბლიკა

ქვეყანა:  საქართველოს რესპუბლიკა

პროექტის აღმასრულებელი სააგენტოს მისამართი: პროექტის ოფიცერი: თეიმურაზ ბედინაძე, სს’’აჭარის წყლის ალიანსი’’(AWA); მისამართი: კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა#1, ბინა 4-7; ქალაქი: ბათუმი, ZIP კოდი: 6000; ქვეყანა:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა,საქართველო; ტელეფონი:  +995 591 511115; ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@awa.ge

წარდგენის  დეტალები - ბოლო ვადა: 26 თებერვალი 2021. დრო: 12.00 (GMT +4 სთ); მისამართი:  როგორც ზემოთ არის მითითებული; ენა: ინგლისური; აპლიკანტებმა  განაცხადი უნდა წარადგინონ  შემდეგი მოთხოვნის გათვალისწინებით: - ერთი ორიგინალი და ერთი ასლი (თითოეულ ორგინალი და ასლი დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს ელექტონულ ვერსიას მეხსიერების ბარათზე არსებული უცვლელი და საძიებო PDF ფაილის სახით, რომელიც შესაბამისად არის აღნიშნული). 

პროექტის სათაური: სამუშაოებისა და საქონლის შესყიდვა სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამისთვის, აჭარა, საქართველოს რესპუბლიკა.

ლოტის სათაური:  Lot 1 - სამუშაოებისა და საქონლის შესყიდვა სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამისთვის, აჭარა, საქართველოს რესპუბლიკა.

KfW ბანკის შესყიდვის ნომერი: ICB 505446

შეტყობინების ტიპი და ტენდერის ეტაპი: სატენდერო შეტყობინება. მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე (წინასწარი კვალიფიკაცია).

საპროექტო ზომები:

·         სამუშაოს კონტრაქტორებმა  შეუძლიათ გამოხატონ ინტერესი წინასწარ პრეკვალიფიკაციასთან მიმართებაში  ერთი ან  მეტი ორი სამუშაო კონტრაქტ(ებ)იდან  აჭარის სოფლებისა და დაბების  ხუთ მუნიციპალიტეტში. სამუშოები დაახლოებით მოიცავს შემდეგს:

·         წყალმომარაგების მილსადენების რეკონსტრუქცია ყველა სახლის დაერთებების და წყლისმრიცხველების ჩათვლით, დაახლოებით 110 კმ.

·         დაახლოებით 15 რეზერვუარის, 10 სათავე ნაგებობის, 5 წყლის გამწმენდი ნაგებობის, 3 სატუმბი სადგურის აშენება და რეაბილიტაცია.

·         წყალარინების ქსელის რეკონსტრუქცია ყველა სახლის დაერთებების ჩათვლით, დაახლოებით 25 კმ.

·         დაახლოებით 9 ჩამდინარე წყლის გამწმენდი ნაგებობის აშენება  (თითოეული 2000 მოსახლის ექვივალენტზე მცირე):  დაახლოებით 8  ვერტიკალური დინების აშენებული ჭაობებები (გაუწმენდავი ჩამდინარე წყლის პერიოდული მიწოდება და მფილტრაცი ფენების პერიოდული მონაცვლეობა) და წვეთოვანი ფილტრები ან მბრუნავი ბიოლოგიური კონტრაქტორი გამწმენდი ნაგებობა. 

·         დაახლოებით 1000 ინდივიდუალური სანიტარული ობიექტის მშენებლობა.

·         5 ახალი საწყობის მშენებლობა (თითო თითოეულ 5 მუნიციპალიტეტში)

 

სამუშაოები დაყოფილია 2 ლოტად (1A და 1B) მსგავსი მახასიათებლებით  (როგორც ხასიათის, ისევე სამუშაოების რაოდენობის მიხედვით).

პროექტის არეალი ძირითადად მთაგორიანია,  მოსახლეობის დაბალი სიხშირით, რაც წარმოქმნის პროექტირებისთვის და სამშენებლო სამუშაოებისთვის  სპეციფიურ გამოწვევებს.

გუნდის პროფილი - რისკი გარემოზე შეფასდა  როგორც „ საშუალო“, რაც ნიშნავს რომ აპლიკანტს მოეთხოვება  რომ გამომაჟღავნოს გარკვეული გამოცდილება გარემოდაცვითი კუთხით.   გარემოსდაცვითი და სოციალური მოთხოვნებზე დაყრდნობით, სამუშაოს კონტრაქტორ(ებ)მა  უნდა შეძლონ გამოამჟღავნონ შესაბამისი შესაძლობლები გამოცდილება. (i) ხარისხის მართვა, (ii) გარემოსდაცვითი მენეჯმენტი, (iii)  ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების მენეჯმენტი.

კონტრაქტორ(ებ)ს მოთხოვებათ ოპერირების ფაზა გამოსაცდელი პერიოდის ფარგლებში განახორციელონ, რაც განსაზღვრულია  MDB  კონტრაქტი.  ამ ფაზის  დროს, სხვა საკითხებთან ერთად, უნდა დადგინდეს წნევის რეგულირების ფუნქციები დამსაქმებლის პროექტის ჩარჩოში.

ხანგრძლივობა - ლოტ 1A და  1B  საქტემბერი 2021 საქტემბერი 2024 (წუნის შესახებ შეტყობინების პერიოდის დასრულება)

კონტრაქტი - პრეკვალიფიკაცია  განხორციელდება იმ პროდეცურების შესაბამისად რაც განსაზღვრულია წინასწარი კვალიფიკაციის დოკუმენტში და ღიაა ყველა შესაფერისი აპლიკანტისთვის როგორც ეს განსზღვრულია KfW  შესყიდვების გაიდლაინში  (www.kfw-entwicklungsbank.de), 2019 წლის იანვრის ვერსია.

სამუშოების ტენდერზე გამოტანა მოხდება KFW  სტანდარტული შესყიდვის დოკუმენტების თანახმად.  სამუშაოს კონტრაქი გაჰყვება  FIDIC ის   რეგულაციებს, სამშენებლო და საინჟნრო სამუშაოების  შესახებ, რომელიც შემუშავებულია დამსაქმებლის მიერ, მრავალმხრივი განვითარების ბანკის ჰარმონიზებული გამოცემა 2010 წლის ივნისი, (FIDIC ვარდისფერი წიგნი), ლიცენზირებულია KfW– მიერ.

 

LOT 2 - სოფლები

სატენდერო შეტყობინება: გერმანიის ფინანსური თანამშრომლობა (KfW) ევროკავშირის NIP და FC გრანტებთან თანამშრომლობით.

 დასახელება: სამუშაოებისა და საქონლის შესყიდვა სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამისთვის;  აჭარა, საქართველოს რესპუბლიკა

 ქვეყანა: საქართველოს რესპუბლიკა

პროექტის აღმასრულებელი სააგენტოს სახელი და მისამართი: პროექტის ოფიცერი: თეიმურაზ ბედინაძე, სს’’აჭარის წყლის ალიანსი’’(AWA); მისამართი: კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩა#1, ბინა 4-7; ქალაქი: ბათუმი, ZIP კოდი:6000; ქვეყანა:  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა,საქართველო; ტელეფონი:  +995 591 511115; ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@awa.ge

წარდგენის  დეტალები: ბოლო ვადა: 26 თებერვალი 2021. დრო: 12.00 (GMT +4 სთ); მისამართი:  როგორც ზემოთ არის მითითებული; ენა: ინგლისური; აპლიკანტებმა  განაცხადი უნდა წარადგინონ  შემდეგი მოთხოვნის გათვალისწინებით: ერთი ორიგინალი და ერთი ასლი (თითოეულ ორგინალი და ასლი დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს ელექტონულ ვერსიას მეხსიერების ბარათზე არსებული უცვლელი და საძიებო PDF ფაილის სახით, რომელიც შესაბამისად არის აღნიშნული).

 

პროექტის სათაური: სამუშაოებისა და საქონლის შესყიდვა სოფლების წყალმომარაგებისა და  წყალარინების პროგრამისთვის, აჭარა, საქართველოს რესპუბლიკა.

 

ლოტის სათაური: ლოტი 2 - სამუშაოებისა და საქონლის შესყიდვა სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამისთვის, აჭარა, საქართველოს რესპუბლიკა;

 

KfW ბანკის შესყიდვის ნომერი: ICB 505447;

 

შეტყობინების ტიპი და ტენდერის ეტაპი:  სატენდერო შეტყობინება. მოწვევა ინტერესის გამოხატვაზე (წინასწარი კვალიფიკაცია).

 

საპროექტო ზომები:  სამუშაოების შემსრულებელ კონტრაქტორებს შეუძლიათ გამოხატონ ინტერესი წინა საკვალიციკაციო ტენდერში მონაწილეობაზე  აჭარის ხუთი მუნიციპალიტეტისმხოლოდ მშენებლობისკონტრაქტებისთვის სამიდან ერთი ან მეტი სახის სამუშაოს შესრულებაზე. სამუშაოები ძირითადად მოიცავს ნიაგადში ჩამარხული,  წყლისა და წყალარინების მილების, ასევე მცირე ზომის ავზების (სეპტიკური ავზები ნარჩენი წყლებისთვის და საწნეო ავზები წყლისთვის) უზრუნველყოფას. სამუშაოები დაყოფილია სამ ლოტად (2A, 2B და 2C) მსგავსი მახასიათებლებით, გარდა იმ ობიექტების რაოდენობისა, რომელთათვისაც მომსახურება უნდა იყოს გაწეული და შესაბამისად, მილების სიგრძისა და დასამონტაჟებელი ობიექტების რაოდენობისა. ლოტი 2A ასევე მოიცავს საქონლის მომარაგებას კოპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფისა და ავეჯის სახით, რასაც არ სჭირდება განსაკუთრებული ცოდნა ან გამოცდილება. პროექტის არეალი ძირითადად მთაგორიანია,  მოსახლეობის დაბალი სიხშირით, რაც წარმოქმნის პროექტირებისთვის სპეციფიურ გამოწვევებს და მიეკუთვნება  მაღალის ეკოლოგიური კლასიფიკაციის ტერიტორიებს(.. ხელუხლებელი ტყე/ლანდშაფტი მაღალი ბიომრავალფეროვნებით).

 

გუნდის პროფილი: რელიეფის სპეციფიურობის მიუხედავად მიიჩნევა, რომ სამუშაოების კონტრაქტორი/კონტრაქტორები  არ საჭიროებსა/არ საჭიროებენ  მონტაჟის სპეციალურ უნარებს, მაგალითად, იმაზე მეტს რაც აქვს სამუშაოების შესრულებაში გამოცდილ კონტრაქტორს დაბებში წყალარინებისა და წყლის იფრასტრუქტურის დამონტაჟებაში. თუმცა, პროექტის  ეკოლოგიური და სოციალური ზეგავლენის და რისკის დონე კლასიფიცირებულია როგორც ‘’B კატეგორია”, რაც ნიშნავს, იმას რომ პრეტენდენტებმა  უნდა წარმოაჩინონ ეკოლოგიური, სოციალური, ჯანმრთელობისა და  უსაფრთხოების ქმედითუნარიანობის და გამოცდილების განსაზღვრული დონე. ეკოლოგიური, სოციალური, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, სამუშაოების  კონტრაქტორებს მოეთხოვებათ წინა პროექტებში მიღებული გამოცდილების დემონსტრირება  ეკოლოგიური, სოციალური, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მაღალი შემცველობით. 

 

ხანგრძლივობა:  ლოტები: 2A, 2B და 2C 2021 წლის აგვისტო – 2024 წლის აგვისტო (წუნის შესახებ შეტყობინების პერიოდის დასრულება) 

 

კონტრაქტი: ხელშეკრულება მიყვება KfW– ის  ორი კონვერტის მოდელის ნიმუშს. გამოცდილი კონტრაქტორების შერჩევა ექვემდებარება დებულებებს, რომლებიც მოცემულიაპარტნიორ ქვეყნებთან ფინანსური თანამშრომლობის ფარგლებში საკონსულტაციო მომსახურების, სამუშაოების, მცენარეთა, საქონლისა და არასაკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის სახელმძღვანელო მითითებებში“, შეგიძილათ იხილოთ ვებგვერდზე: www.kfw- entwicklungsbank.de
კალენდარი

<<
<აგვისტო 2022>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
352930311234
36567891011

ცხელი ხაზი

+ 995 (422) 27-35-10

სოციალური ქსელები