აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო

2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

28 იანვარი, 2021

ვამტკიცებ

სამმართველოს უფროსი 

. ივანიშვილი 


2021 წლის სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

1. შედგენის თარიღი:

 

2 020 წლის 24 დეკემბერი

2. შემსყიდველი ორგანიზაციის

საიდენტიფიკაციო კოდი: 2 45429610

 

3. შემსყიდველი ორგანიზაციის

 

დასახელება: აჭარის ავტონომიური

4. დაფინანსების წყარო: ჭარის

რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა

 ავტონომიური რესპუბლიკის

და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო

 რესპუბლიკური ბიუჯეტი

დაწესებულება -საარქივო სამმართველო

 

5. სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული ჯამური თანხა დაფინანსების

წყაროს შესაბამისად     271378 ლარი

 

N

 

დანაყოფი ს კოდი

 

დანაყოფის დასახელება

 

სავარაუდო ღირებულება

 

შესყიდვის საშუალება

 

შესყიდვის ვადები

 

 

 

1

 

03400000

მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები

 

770

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის

III - IV

კვარტალი

 

 

2

 

09100000

 

საწვავი

 

8996

 

კონსოლიდირებ ული ტენდერი

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

3

 

09200000

 

ნავთობი ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები

 

400

 

კონსოლიდირებ ული ტენდერი

2021 წლის

III - IV

კვარტალი

 

 

4

 

09200000

ნავთობი ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები

 

240

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

5

 

18400000

სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები

 

100

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

6

 

19400000

 

ტექსტილის ნართი და ძაფი

 

690

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

 

მარკები ქვითრების ფორმები

 

 

 

 

 

7

 

22400000

საკრედიტო ბილეთები სააქციო

სერთიფიკატები ვაჭრობის სარეკლამო

მასალა კატალოგები და

 

1030

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

სახელმძღვანელოები

 

 

 

 

 

8

 

 

22800000

ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები წიგნები საბუღალტრო წიგნები ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

 

 

678

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

 

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 


 

9

 

24900000

სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები

 

50

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

10

 

30100000

 

საოფისე მანქანები კომპიუტერების პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

 

3000

 

კონსოლიდირებ ული ტენდერი

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

11

 

30100000

საოფისე მანქანები კომპიუტერების პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

 

4440

ელექტრონული ტენდერი

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

12

 

30200000

კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგები

 

15500

კონსოლიდირებ ული ტენდერი

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

13

 

30200000

კომპიუტერული მოწყობილობები და მარაგები

 

39300

ელექტრონული ტენდერი

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

14

 

31200000

ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა

 

130

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

15

 

31400000

აკუმულატორები დენის პირველადი წყაროები და პირველადი

ელემენტები

 

200

კონსოლიდირებ ული ტენდერი

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

16

 

31400000

აკუმულატორები დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები

 

100

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

17

 

31500000

 

გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრო ნათურები

 

575

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

18

 

31600000

ელექტრო მოწყობილობები და აპარატურა

 

50

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

19

 

32400000

 

ქსელები

 

100

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

20

 

33100000

 

სამედიცინო მოწყობილობები

 

2000

კონსოლიდირებ ული ტენდერი

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

21

 

33600000

 

ფარმაცევტული პროდუქტები

 

735

კონსოლიდირებ ული ტენდერი

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

22

 

33700000

 

 

560

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

 

23

 

34300000

 

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის

 

960

 

კონსოლიდირებ ული ტენდერი

 

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

24

 

34300000

ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის

 

4000

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 


 

25

 

39100000

 

ავეჯი

 

400

კონსოლიდირებ ული ტენდერი

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

26

 

39200000

 

ავეჯის აქსესუარები

 

300

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

27

 

39300000

 

სხვადასხვა სახის მოწყობილობები

 

300

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

28

 

39500000

 

ქსოვილის ნივთები

 

500

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

29

 

39700000

 

საოჯახო ტექნიკა

 

100

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

30

 

39800000

საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქტები

 

500

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

31

 

42100000

 

დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის

 

100

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

32

 

42500000

გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები

 

12000

ელექტრონული ტენდერი

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

33

 

42900000

სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა დანადგარები

 

200

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

34

 

44100000

სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

 

100

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

35

 

44300000

 

კაბელები მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები

 

100

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

36

 

44400000

სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები

 

100

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

37

 

44500000

ხელსაწყოები საკეტები გასაღებები ანჯამები დამჭერები ჭაჯვები და ზამბარები რესორები

 

100

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

 

 

 

38

 

 

 

48200000

 

 

 

ქსელების ინტერნეტისა და ინტერნეტის პროგრამული პაკეტები

 

 

 

8360

 

 

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

 

 

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

 

 


 

 

39

 

 

48300000

დოკუმენტების გრაფიკული გამოსახულებების შექმნის გამოსახულების დამუშავების დაგეგმვისა და წარმადობის გაზრდის პროგრამული პაკეტები

 

 

600

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

 

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

40

 

48700000

პროგრამული პაკეტების მომსახურე პროგრამები

 

18000

ელექტრონული ტენდერი

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

 

41

 

 

50100000

სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

 

 

3628

 

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

 

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

 

 

42

 

 

50300000

პერსონალური კომპიუტერების საოფისე აპარატურის სატელეკომუნიკაციო და აუდიო ვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

 

 

3000

 

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

 

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

43

 

50700000

შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

 

4900

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

 

 

 

44

 

 

 

55100000

 

 

 

სასტუმროს მომსახურებები

 

 

 

2000

 

 

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

 

 

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

 

63700000

 

 

 

სახმელეთო წყლისა და საჰაერო ტრანსპორტის დამხმარე მომსახურებები

 

 

 

 

240

 

 

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

 

 

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

 

 

 

46

 

64100000

საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები

 

2500

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

47

 

64200000

 

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

 

1800

კონსოლიდირებ ული ტენდერი

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

48

 

64200000

 

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

 

2500

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

49

 

66500000

 

სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

 

800

 

კონსოლიდირებ ული ტენდერი

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 


 

 

 

 

50

 

 

 

 

71600000

 

 

 

 

ტექნიკური შემოწმება ანალიზი და საკონსულტაციო მომსახურებები

 

 

 

 

240

 

 

 

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

 

 

 

2021 წლის

III - IV

კვარტალი

 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის

მე      პრიმა მუხლის მე პუნქტის ზ ქვეპუნქტი

 

51

 

72200000

პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება და საკონსულტაციო მომსახურებები

 

4000

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

52

 

72400000

 

ინტერნეტ მომსახურებები

 

27000

 

ელექტრონული ტენდერი

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

 

 

53

 

 

 

75100000

 

 

 

ადმინისტრაციული მომსახურებები

 

 

 

1240

 

 

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

 

 

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

 

 

 

54

 

79200000

საბუღალტრო აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები

 

250

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

 

 

55

 

 

 

79700000

 

 

 

გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები

 

 

 

79200

 

 

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

 

 

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 SHAPE  \* MERGEFORMAT

 

56

 

79700000

 

გამოძიებასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მომსახურებები

 

3960

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

57

 

79800000

 

ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

 

2200

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

58

 

80500000

 

სატრენინგო მომსახურებები

 

400

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

  

 

 

 

59

 

 

 

90500000

 

 

 

ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები

 

 

 

 

1200

 

 

 

გამარტივებულ ი შესყიდვა

 

 

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

 

 

 

60

 

90900000

დასუფთავება და სანიტარული მომსახურება

 

2780

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

 

61

 

92200000

სატელევიზიო და რადიომომსახურებები

 

1176

გამარტივებულ ი შესყიდვა

2021 წლის I

- II - III - IV

კვარტალი

 

Avtandil Chakhvadze

Irma Jorbenadze

Digitally signed by Avtandil Chakhvadze Date: 2020.12.24

17:07:47 +04'00'

Digitally signed by Irma Jorbenadze

Date: 2020.12.24

17:06:42 +04'00'

Amiran Gagua

Digitally signed by Amiran Gagua Date: 2020.12.24

17:09:19 +04'00'

იხილეთ გალერეა


კალენდარი

<<
<თებერვალი 2021>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
051234567
06891011121314
0715161718192021
0822232425262728
091234567
10891011121314