აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო

ინფორმაცია 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ

28 იანვარი, 2021


245429610 - აჭარის არ საარქივო სამმართველო


ფინანსური შედეგები


პერიოდი:


01/01/2020 -დან


01/01/2021


- მდე


 

 

ეკონომიკური კლასიფიკატორი

გეგმა

 

გადახდა

 

სხვაობა

დამტკიცებული

ცვლილება

დაზუსტებული

51701 - საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება

1001 - საარქივო სამმართველოს მართვა და მომსახურების მიწოდება ( საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე )

0 - ჯამური

1,949,810.00

-150,000.00

1,799,810.00

1,757,564.23

42,245.77

2 - ხარჯები

1,739,510.00

0.00

1,739,510.00

1,698,483.70

41,026.30

21 - შრომის ანაზღაურება

1,435,800.00

-13,450.00

1,422,350.00

1,412,301.43

10,048.57

211 - ხელფასები

0.00

0.00

0.00

1,412,301.43

 

2111 - ხელფასები ფულადი ფორმით

0.00

0.00

0.00

1,412,301.43

 

21111 - თანამდებობრივი სარგო

0.00

0.00

0.00

1,409,451.43

 

21114 - დანამატი

0.00

0.00

0.00

2,850.00

 

22 - საქონელი და მომსახურება

300,480.00

-1,011.00

299,469.00

270,222.68

29,246.32

221 - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება

0.00

0.00

0.00

65,768.00

 

222 - მივლინება

0.00

0.00

0.00

737.00

 

2221 - მივლინება ქვეყნის შიგნით

0.00

0.00

0.00

737.00

 

223 - ოფისის ხარჯები

0.00

0.00

0.00

95,240.96

 

 

2231 - საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა

0.00

0.00

0.00

5,287.79

 

2232 - კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი

0.00

0.00

0.00

5,750.00

 

 

2233 - ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები

0.00

0.00

0.00

3,661.00

 

2234 - მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების / დემონტაჟის ხარჯი

0.00

0.00

0.00

6,715.90

 

22343 - კომპიუტერული ტექნიკა

0.00

0.00

0.00

3,689.90

 

22345 - კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა

0.00

0.00

0.00

1,037.00

 

223410 - გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა

0.00

0.00

0.00

380.00

 

223411 - სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან / დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი

0.00

0.00

0.00

1,609.00

 

2235 - საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი

0.00

0.00

0.00

6,245.56

 

22351 - საოფისე ავეჯი

0.00

0.00

0.00

1,840.00

 

22353 - სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.00

0.00

0.00

4,405.56

 

2236 - ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი

0.00

0.00

0.00

12,090.44

 


 

ეკონომიკური კლასიფიკატორი

გეგმა

 

გადახდა

 

სხვაობა

დამტკიცებული

ცვლილება

დაზუსტებული

2237 - რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი

0.00

0.00

0.00

506.25

 

2239 - საოფისე ტექნიკის, ინვენტარის, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, ექსპლუატაციისა და მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.00

0.00

0.00

3,728.79

 

22310 - კავშირგაბმულობის ხარჯი

0.00

0.00

0.00

28,261.02

 

22311 - საფოსტო მომსახურების ხარჯი

0.00

0.00

0.00

771.42

 

22312 - კომუნალური ხარჯი

0.00

0.00

0.00

22,222.79

 

223121 - ელექტროენერგიის ხარჯი

0.00

0.00

0.00

13,197.19

 

223122 - წყლის ხარჯი

0.00

0.00

0.00

1,712.00

 

223123 - ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი

0.00

0.00

0.00

6,543.60

 

223125 - გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შეძენის ხარჯი

0.00

0.00

0.00

770.00

 

226 - სამედიცინო ხარჯები

0.00

0.00

0.00

2,778.40

 

227 - რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.00

0.00

0.00

490.00

 

228 - ტრანსპორტის და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0.00

0.00

0.00

13,965.62

 

2281 - საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი

0.00

0.00

0.00

4,568.42

 

2282 - მიმდინარე რემონტის ხარჯი

0.00

0.00

0.00

3,312.00

 

2283 - ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი

0.00

0.00

0.00

6,085.20

 

2210 - სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0.00

0.00

0.00

91,242.70

 

22104 - კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი

0.00

0.00

0.00

400.00

 

22108 - აუდიტორიული მომსახურების ხარჯი

0.00

0.00

0.00

350.00

 

221010 - შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი

0.00

0.00

0.00

81,720.00

 

221014 - სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი

0.00

0.00

0.00

8,772.70

 

27 - სოციალური უზრუნველყოფა

0.00

14,461.00

14,461.00

14,459.40

1.60

273 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.00

0.00

0.00

14,459.40

 

2731 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით

0.00

0.00

0.00

14,459.40

 

28 - სხვა ხარჯები

3,230.00

0.00

3,230.00

1,500.19

1,729.81

282 - ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

3,230.00

0.00

3,230.00

1,500.19

1,729.81

2821 - მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

3,230.00

0.00

3,230.00

1,500.19

1,729.81

28214 - სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი

0.00

0.00

0.00

515.19

 

282116 - მოსაკრებლები

0.00

0.00

0.00

985.00

 


 

ეკონომიკური კლასიფიკატორი

გეგმა

 

გადახდა

 

სხვაობა

დამტკიცებული

ცვლილება

დაზუსტებული

31 - არაფინანსური აქტივების ზრდა

210,300.00

-150,000.00

60,300.00

59,080.53

1,219.47

311 - ძირითადი აქტივები

0.00

0.00

0.00

59,080.53

 

3111 - შენობა ნაგებობები

0.00

0.00

0.00

2,100.53

 

31112 - არასაცხოვრებელი შენობები

0.00

0.00

0.00

2,100.53

 

3112 - მანქანა დანადგარები და ინვენტარი

0.00

0.00

0.00

56,980.00

 

31122 - სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი სატრანსპორტო საშუალებების გარდა

0.00

0.00

0.00

56,980.00

 

311221 - საინფორმაციო, კომპიუტერული, სატელეკომუნიკაციო და სხვა დანადგარები, ავეჯი და აღჭურვა

0.00

0.00

0.00

26,820.00

 

3112213 - კომპიუტერი

0.00

0.00

0.00

17,160.00

 

3112216 - უწყვეტი კვების წყარო

0.00

0.00

0.00

9,660.00

 

311222 - სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული

0.00

0.00

0.00

30,160.00

 

 

51702 - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა

1002 - საარქივო დოკუმენტების ელექტრონული არქივის შექმნა ( საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე )

0 - ჯამური

233,340.00

0.00

233,340.00

229,237.56

4,102.44

2 - ხარჯები

233,340.00

0.00

233,340.00

229,237.56

4,102.44

22 - საქონელი და მომსახურება

233,340.00

-4,672.00

228,668.00

224,566.53

4,101.47

221 - შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა ანაზღაურება

0.00

0.00

0.00

224,566.53

 

27 - სოციალური უზრუნველყოფა

0.00

4,672.00

4,672.00

4,671.03

0.97

273 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება

0.00

0.00

0.00

4,671.03

 

2731 - დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება - ფულადი ფორმით

0.00

0.00

0.00

4,671.03

 

 

 Maia Ivanishvili

Подписано цифровой подписью: Maia Ivanishvili DN: cn=Maia Ivanishvili, serialNumber=01018001437, o=Citizen, c=GE

Дата: 2021.01.22 15:49:22 +04'00'

იხილეთ გალერეა


კალენდარი

<<
<თებერვალი 2021>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
051234567
06891011121314
0715161718192021
0822232425262728
091234567
10891011121314

ცხელი ხაზი

(+995) 577 261437 (422) 27-52-10

სოციალური ქსელები