აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის რეგლამენტი

08 მარტი, 2014

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა #33
2008 წლის 26 აგვისტო ქ. ბათუმი 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ
1. `აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ~ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის მე-16 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად დამტკიცდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თანდართული რეგლამენტი.
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს `აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ~ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2004 წლის 17 აგვისტოს #9 დადგენილება.
3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
მთავრობის თავმჯდომარე
ლევან ვარშალომიძე
 
 
დამტკიცებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 
2008 წლის 26 აგვისტოს #33 დადგენილებით
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის რეგლამენტი
თავი I 
ზოგადი დებულებები 

მუხლი 1.
1. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის რეგლამენტი (შემდგომში რეგლამენტი) ",აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონის შესაბამისად განსაზღვრავს და არეგულირებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის (შემდგომში მთავრობა) მუშაობის დაგეგმვის, მთავრობისა და მთავრობის თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტების მომზადების, გაფორმების, მიღებისა და გამოცემის, მთავრობის სხდომების, მთავრობის თავმჯდომარის თათბირების მომზადების, ჩატარების და მთავრობის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე პროექტების მომზადების ორგანიზაციას, დადების წესს, პროცედურასა და ვადებს.
2. ამ რეგლამენტით აღნიშნულ ორგანოებსა და თანამდებობის პირებში იგულისხმება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოები და თანამდებობის პირები, ხოლო კანონში, კანონპროექტებსა და სხვა სამართლებრივ აქტებში შესაბამისად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონები, კანონპროექტები და სხვა სამართლებრივი აქტები, სამართლებრივი აქტების პროექტები.;
მუხლი 2. 
მთავრობის უფლებამოსილებანი აღმასრულებელი ხელისუფლების სფეროში, მისი სტრუქტურა და შემადგენლობა, აგრეთვე საქმიანობის წესი განისაზღვრება "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ" საქართველოს კონსტიტუციური კანონით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციით, "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით და სხვა საკანონმდებლო აქტებით.
მუხლი 3. 
1. რეგლამენტი მთავრობის თავმჯდომარის წარდგინებით კანონის შესაბამისად მტკიცდება მთავრობის დადგენილებით და მისი შესრულება სავალდებულოა.
2. მთავრობის საქმიანობასთან დაკავშირებულ ყველა იმ პროცედურულ 
საკითხს, რომელიც მოწესრიგებული არ არის ამ რეგლამენტითა და სხვა ნორმატიული აქტებით, წყვეტს მთავრობა.3
მუხლი 4. 
1. მთავრობას ხელმძღვანელობს მთავრობის თავმჯდომარე. იგი განსაზღვრავს მთავრობის საქმიანობის მიმართულებებს და ორგანიზებას უწევს მის 
მუშაობას, ახორციელებს მთავრობის წევრთა კოორდინაციასა და კონტროლს.
2. მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობას მისი არყოფნისას ასრულებს 
ერთ-ერთი მინისტრი მთავრობის თავმჯდომარის დავალებით.
მუხლი 5 
1. მთავრობა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს კონ-ს-ტი- ტუციის, „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესა-ხებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის, აჭარის ავტონომიური რესპუ-ბ-ლიკის კონსტიტუციისა და სხვა საკანონმდებლო აქტების საფუძველზე და მათ შესასრულებლად იღებს დადგენილებებსა და განკარგულებებს, რომელთაც ხელს აწერს მთავრობის თავმჯდომარე. 
2. მთავრობის სამართლებრივი აქტების მომზადების, მათი გამო-ქვე-ყ-ნე-ბისა და ძალაში შესვლის წესი დგინდება კანონმდებლობის შესაბა-მი-სად. 3. მთავრობის სამართლებრივი აქტი მიიღება, როგორც მისი მთავ-რობის სხ- დო-მა-ზე განხილვისა და მოწონების შემდეგ, ასევე გამონაკლის შემთ-ხ-ვე-ვე-ბ-ში მთავრობის წევრთა გამოკითხვის წესით.
4. მთავრობის წევრთა გამო-კი-თ-ხ-ვის წესით მთავრობის სამართ-ლებ-რი-ვი აქტის მიღება ხდება მთავრობის თავმჯდომარესთან შეთანხმებით. ამ შემთხვევაში დგება შეთანხმების ფურცელი, რომელზე ხელ-მო-წე-რი-თაც მთავრობის წევრები
ადასტურებენ თავიანთ პოზიციას (ეთანხმება, არ ეთანხმება) სამართლებრივი აქტის პროექტთან დაკავშირებით.
5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული პროცედურის დასრუ-ლე--ბის შემდეგ, თუ მთავრობის წევრთა სრული შემადგენლობის ნახე-ვარ-ზე მეტი დაეთანხმება სამართლებრივი აქტის პროექტს, მთავრობის აპა-რა-ტი შესაბამისი სტრუქტურული ერთეუ-ლე-ბის მეშ-ვეობით უზრუ-ნვე-ლ-ყოფს სამართლებრივი აქტის პროექტის ექსპერ-ტი---ზასა და ხელმო-სა-წე-რად მომზადებას, რის შემდეგაც მთავრობის თავ-მ-ჯ-დომარე ხელს აწერს მთავრობის მიერ გამოკითხვის წესით მიღე-ბულ სამართლებრივ აქტს.
6. გამოკითხვის წესით მიღებული სამართლებრივი აქტის შესახებ სათანადო ჩანაწერი კეთდება მთავრობის უახლოესი სხდომის ოქმში.“;
მუხლი 6. 
1. მთავრობის გამგებლობას მიკუთვნებული საკითხები განიხილება და წყდება მთავრობის სხდომაზე, რომელიც მოიწვევა და იმართება ამ რეგლამენტის შესაბამისად. 
2. როგორც წესი მთავრობის სხდომის გამართვის დღეა თვის პირველი სამშაბათი, მთავრობის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით სხდომა შეიძლება გაი- მარ-თოს სხვა დღეს.“.
მუხლი 7. 
მთავრობის ადგილსამყოფელია ქ. ბათუმი, კ. გამსახურდიას ქ. #9.
 
თავი II 
მთავრობის საქმიანობის რეგლამენტაციის საფუძვლები


მუხლი 8. 
მთავრობა თავის საქმიანობას წარმართავს კანონმდებლობის, ამ რეგლამენტისა და მთავრობის სამუშაო გეგმის შესაბამისად, რომელსაც განიხილავს 
და ამტკიცებს მთავრობა.

მუხლი 9 
1. მთავრობა თავის საქმიანობას წარმართავს აჭარის ავტონომიური რესპუბლი კის მთავრობის მიერ დამტკიცებული რეგიონის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად.
2. მთავრობამ თავისი საქმიანობის წარმართვისათვის მთავრობის კომპეტენციას მიკუთვნებული ცალკეული სფეროების მიხედვით შეიძლება შეიმუშავოს და დაამტკიცოს სამუშაო გეგმა, რომლის ხანგძლივობას განსაზღვრავს მთავრობა.
3. მთავრობის სამუშაო გეგმის შემუშავებას უზრუნველყოფს მთავრობის აპარატი შესაბამისი დაწესებულებების მონაწილეობით.
 
თავი III 
მთავრობის სხდომაზე განსახილველ საკითხთა ნუსხისა და 
მთავრობის სხდომის დღის წესრიგის მომზადება


მუხლი 10. 
1. საკითხები მთავრობის სხდომებზე, როგორც წესი, განიხილება წინასწარ დამტკიცებული ნუსხის მიხედვით, რომელთა შემუშავება ხდება ყოველკვარტალურად. გამონაკლის შემთხვევებში საკითხი შეიძლება მთავრობის სხდომაზე გატანილ იქნეს მთავრობის თავმჯდომარის ან მთავრობის გადაწყვეტილებით.
2. მთავრობის სხდომაზე საკითხის განხილვის აუცილებლობის დასაბუთებით აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებები, მთავრობის აპარატის სტრუქტურული ქვედანაყოფები, ამზადებენ წინადადებებს და წარუდგენენ მთავრობის აპარატის უფროსს მომდევნო კვარტლის დაწყებამდე 10 დღით ადრე. ამასთან, მიუთითებენ მთავრობის სხდომაზე საკითხის განხილვის სავარაუდო ვადას.
მუხლი 11. 
1. მთავრობის აპარატი შემოსულ წინადადებათა საფუძველზე ადგენს მთავრობის სხდომაზე განსახილველ საკითხთა წლიურ და კვარტალურ ნუსხებს, აზუსტებს საკითხთა განხილვის ვადებს და დასამტკიცებლად წარუდგენს მთავრობის თავმჯდომარეს. 
2. მთავრობის აპარატი კონტროლს უწევს მთავრობის სხდომებზე განსახილველ საკითხთა ნუსხისა და სამთავრობო სამუშაო გეგმის შესრულების მდგომარეობას და ყოველი კვარტლის ბოლოს შესაბამის ინფორმაციას წარუდგენს მთავრობის თავმჯდომარეს. 
3. მთავრობის სხდომაზე განსახილველ საკითხთა ნუსხაში შეტანილი საკითხის განხილვის ვადის შეცვლა შეიძლება, როგორც წესი, მთავრობის ან მთავრობის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით.
მუხლი 12.
1. საკითხები მთავრობის სხდომაზე განიხილება წინასწარ დამტკიცებული დღის წესრიგის მიხედვით. გამონაკლის შემთხვევაში საკითხი შეიძლება მთავრობის სხდომაზე გატანილ იქნეს მთავრობის თავმჯდომარის ან მთავრობის გადაწყვეტილებით. 
2. მთავრობის ცალკეული სხდომების ორგანიზებისათვის აუცილებელ წინამოსამზადებელ ღონისძიებებს ახორციელებს მთავრობის აპარატის შესაბამისი სრუქტურული ერთეული, რომელიც სხვა შესაბამის ქვედანაყოფებთან ერთად ადგენს მთავრობის ყოველი სხდომის დღის წესრიგის პროექტს და მთავრობის სხდომამდე 5 დღით ადრე წარუდგენს მთავრობის აპარატის უფროსს.
3. მთავრობის აპარატს მთავრობის სხდომაზე განსახილველი საკითხები თანდართულ მასალებთან ერთად უნდა ჩაბარდეს მთავრობის სხდომამდე არა უგვიანეს ერთი კვირისა. საკითხი, რომელიც მთავრობის აპარატს წარედგინა ამ ვადის დარღვევით, როგორც წესი, განიხილება მთავრობის მომდევნო სხდომაზე, თუ მთავრობის თავმჯდომარის მიერ სხვა გადაწყვეტილება არ იქნა მიღებული.
4. მთავრობის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი (სხდომაზე მოწვეულ პირთა სიასთან ერთად) და თანდართული მასალები მთავრობის სხდომამდე 3 დღით ადრე წარედგინება მთავრობის თავმჯდომარეს, რომელიც განიხილავს და ამტკიცებს მას ან შენიშვნებით უბრუნებს მთავრობის აპარატს.
5. მთავრობის სხდომის დამტკიცებულ დღის წესრიგში დამატებითი საკითხები აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება შეტანილ იქნეს მთავრობის ან მთავრობის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით.
6. მთავრობის სხდომის დამტკიცებული დღის წესრიგი თანდართულ მასალებთან ერთად მთავრობის სხდომამდე ერთი დღით ადრე უნდა გადაეცეს მთავრობის აპარატს, მთავრობის აპარატის იმ სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების მომზადებაში, მთავრობის წევრებს და ცალკეულ განსახილველ საკითხებთან დაკავშირებით მოწვეულ პირებს, აგრეთვე სხვა თანამდებობის პირებს მთავრობის აპარატის უფროსის გადაწყვეტილებით. 
7. მთავრობის წევრის დასაბუთებული მოთხოვნა დღის წესრიგში საკითხის დამატების ან დღის წესრიგიდან საკითხის ამოღების შესახებ მთავრობის თავმჯდომარეს უნდა წარედგინოს სხდომის გამართვამდე არა უგვიანეს ორი დღისა. 
8. მთავრობის წევრები, შესაბამისი სახელმწიფო დაწესებულებების ხელმძღვანელი თანამდებობის პირები ვალდებულნი არიან კონტროლი გაუწიონ მთავრობის სხდომაზე განსახილველად წარმოდგენილი მასალების სიზუსტესა და სრულყოფილებას.
 
თავი IV 
მთავრობის სხდომაზე განსახილველი საკითხები 
და მათი მომზადება


მუხლი 13. 
1. მთავრობის სხდომაზე დადგენილი წესით შეიძლება განხილულ იქნეს საკითხები, რომლებიც საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობის თანახმად მთავრობის კომპეტენციას განეკუთვნება. 
2. თუ სამინისტროს გამგებლობის სფეროს მიკუთვნებული საკითხი ეხება აგრეთვე სხვა სამინისტროს და მათ შორის ვერ ხერხდება თანხმობის მიღწევა, 6 საკითხი განიხილება მთავრობის სხდომაზე და მის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მთავრობა.
მუხლი 14.
1. მთავრობის სხდომაზე განსახილველი საკითხი მთავრობის სხდომას შეიძლება წარუდგინოს (მოახსენოს) მთავრობის თავმჯდომარემ, მთავრობის წევრმა _ მინისტრმა, მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების ხელმძღვანელმა, 
მთავრობის აპარატის უფროსმა, მთავრობის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის უფროსმა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ხელმძღვანელებმა, აგრეთვე, მთავრობის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებით სხვა პირმა. მთავრობის სხდომაზე საკითხის მომხსენებელს განსაზღვრავს მთავრობის თავმჯდომარე. 
2. თუ მთავრობის სხდომაზე საკითხის მომხსენებლის დასწრება ვერ ხერხდებ