აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო

საარქივო სამმართველოს სტრუქტურა

21 ივნისი, 2017

სამმართველოს სისტემა   (2017 წლის 15 ივნისის ცვლილებები)


1.  სამმართველოს სისტემაში შედიან:

    ა) სამმართველოს სტრუქტურული ქვედანაყოფები;

    ) სამმართველოს ტერიტორიული ორგანოები.

2.       სამმართველოს სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:

ცენტრალური არქივის სამსახური;

ბ) ანალიტიკურ-მეთოდიკური და ტერიტორიულ ორგანოებთან მუშაობის სამსახური;

     გ) საქმისწარმოების სამსახური;

     დ) იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური;

     ე) საზღვარგარეთთანსაზოგადოებასთანმასმედისთან ურთიერთობისდოკუმენტების გამოყენების დაპუბლიკაციის სამსახური;

   დოკუმენტების რესტავრაციის და მიკროფილმირების სამსახური;

   დაკომპლექტებისა და დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუ­შა­ვე­ბის სამსახური;

   საფინანსო-საბუღალტრო სამსახური;

      სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური.

   3) ცენტრალური არქივის სამსახური ძირითად ამოცანებს ახორციელებს მასში შემავალი შემდეგი განყოფილებების მეშვეობით:

      ) ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვისინფორმაციისა და გამოყენების განყოფილება;

   ეროვნული საარქივო ფონდის აღრიცხვისა და სამეცნიერო-საცნობარო განყოფილება;

 საინფორმაციო-ტექნოლოგიებისა და დიგიტალიზაციის განყოფილება.

 4. სამმართველოში შემავალ სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს ხელმძღვანელობენ სამსახურის უფროსები.

 5.  სამსახურის უფროსი:

     ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობასიღებს გა­და­­წყვეტილებებსსამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე;

     ასრულებს სამმართველოს უფროსის და კურატორი სამმართველოს უფ­რო­­სის მოადგილისდავალებებს და მითითებებს;

     სამსახურის თანამშრომლებს შორის ანაწილებს ფუნქციებს შესაბამისი კო­მპეტენციის მიხედვით;

    სამმართველოს უფროსს წარუდგენს რეკომენდაციებს სამსახურის თანა­მშრო­მელთა წახალისებისან დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყ­­ნე­ბის შესახებ;

    ადგენს სამსახურის სამუშაო გეგმას და პასუხისმგებელია მის შე­სრუ­ლე­­ბაზე;

        კვარტალში ერთხელ სამმართველოს უფროსს (კურატორ სამმა­­თვე­ლოს უფროსის მოადგილეს)წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ გაწეული სა­ქმი­ანობის შესახებ.

6. სამმართველოს სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელები ანგა­რიშვალ­დებულნი არიანსამმართველოს უფროსის წინაშე.

7. სამმართველოს სტრუქტურული ერთეულების ფუ­ნქციებიამოცანებისტრუქტურა და საშტატოგანრიგი განისაზღვრება სამ­მა­­თველოს უფროსის ბრძანებით.

8. სამმართველოს ტერიტორიული ორგანოებია:

     ქობულეთის არქივი;

     ხელვაჩაურის არქივი;

     ქედის არქივი;

     შუახევის არქივი;

     ხულოს არქივი.

9. სამმართველოს ტერიტორიული ორგანოები წარმოადგენენ სამმართველოს შე­სა­­ბამისადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში.

10. სამმართველოს ტერიტორიული ორგანოს მმართველობის სფეროუფლება-მო­ვა­ლეობანი დასაქმიანობის ძირითადი მიმართულებები განისაზღვრება ტერი­ტო­რი­ული ორგანოს დებულებით,რომელსაც სამმართველოს უფროსის წარ­­გინებით ამტკი­ცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისმთავრობახოლო საშ­ტა­ტო განრიგს ამტკიცებს სამმართველოს უფროსი. (2017 წლის 15 ივნისის


კალენდარი

<<
<აგვისტო 2022>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
352930311234
36567891011

ცხელი ხაზი

(+995) 577 261437 (422) 27-52-10

სოციალური ქსელები