აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო

საარქივო სამმართველოს სტრუქტურა

21 ივნისი, 2017

ცენტრალური არქივის სამსახური

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო

ცენტრალური არქივის სამსახურის უფროსი

ელგუჯა გოგიბერიძე

ტელ: 599 10 22 34

ელ მისამართი: e.gogiberidze@archives-ajara.gov.ge

 

ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვის, ინფორმაციისა და გამოყენების განყოფილება

განყოფილების უფროსი

ქეთევან მიქელაძე

ტელ: 577261449

ელ მისამართი: k.mikeladze@archives-ajara.gov.ge

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და დიგიტალიზაციის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

მადონა ცხადაძე

ტელ: 577662702

ელ მისამართი: m.tskhadadze@archives-ajara.gov.ge

 

ეროვნული საარქივო ფონდის   აღრიცხვის და  სამეცნიერო-საცნობარო განყოფილება

განყოფილების უფროსი

მაია რურუა

ტელ: 577261420

ელ მისამართი: m.rurua@archives-ajara.gov.ge

 

ანალიტიკურ - მეთოდიკური და ტერიტორიულ ორგანოებთან მუშაობის სამსახური

 

სამსახურის უფროსი 

ტელ: 577261421

ელ მისამართი: e.chaganava@archives-ajara.gov.ge

 

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური

სამსახურის უფროსი  ინგა ხალვაში

ტელ: 577 261 410

ელ მისამართი: i.khalvashi@archives-ajara.gov.ge

 

საქმისწარმოების სამსახური


სამსახურის უფროსი ლელა ხიტირი

ტელ: 577261424

ელ მისამართი: l.khitiri@archives-ajara.gov.ge

 

დაკომპლექტებისა და დოკუმენტების სამეცნიერო - ტექნიკური დამუშავების სამსახური

სამსახურის უფროსი ნაზიბროლა შარაშიძე

ტელ: 577261433

ელ მისამართი: n.sharashidze@archives-ajara.gov.ge

 

დოკუმენტების რესტავრაციის და მიკროფილმირების სამსახური


სამსახურის უფროსი მზექალა გირიხიდი

ტელ: 577261467

ელ მისამართი: m.girikhidi@archives-ajara.gov.ge

 

საზღვარგარეთთან, საზოგადოებასთან მასმედიასთან ურთიერთობის
დოკუმენტების  გამოყენების და პუბლიკაციის სამსახური


 სამსახურის უფროსი თამაზ ფუტკარაძე

ტელ: 599878176

 ელ მისამართი: t.phutkaradze@archives-ajara.gov.ge

 

საფინანსო-საბუღალტრო სამსახური

 

სამსახურის უფროსი ირმა ჯორბენაძე

 ტელ: 577261436

 ელ მისამართი: i.jorbenadze@archives-ajara.gov.ge


 სახელმწიფო შსყიდვებისა  და მატერიალურ - ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური

 

სამსახურის უფროსი  ავთანდილ ჩახვაძე

 ტელ: 577141760

 ელ მისამართი: a.chakhvadze@archives-ajara.gov.ge

 

ქობულეთის არქივი

 

ტერიტორიული ორგანოს ქობულეთის არქივის უფროსი

 ნოდარ ზაქარიაძე

ტელ: 577261401

 ელ მისამართი: n.zaqariadze@archives-ajara.gov.ge

 

შუახევის არქივი


ტერიტორიული ორგანოს შუახევის არქივის უფროსი

 კახა დავითაძე

 ტელ: 599852121

 ელ მისამართი: k.davitadze@archives-ajara.gov.ge

 

ქედის არქივი

 

ტერიტორიული ორგანოს ქედის არქივის უფროსი

 ბადრი შერვაშიძე

 ტელ: 577261405

 ელ მისამართი: b.shervashidze@archives-ajara.gov.ge

 

ხელვაჩაურის არქივი

 

ტერიტორიული ორგანოს ხელვაჩაურის არქივის უფროსი

 ავთანდილ ლეონიძე

 ტელ: 577261403

ელ მისამართი: a.leonidze@archives-ajara.gov.ge

 

ხულოს არქივი

 

ტერიტორიული ორგანოს ხულოს არქივის უფროსი

 ლევან ბოლქვაძე

 ტელ: 591054531

 ელ მისამართი: l.bolkvadze@archives-ajara.gov.ge

 


სამმართველოს სტრუქტურა 


1.  სამმართველოს სისტემაში შედიან:

    ა) სამმართველოს სტრუქტურული ქვედანაყოფები;

    ) სამმართველოს ტერიტორიული ორგანოები.

2.       სამმართველოს სტრუქტურული ქვედანაყოფებია:

ცენტრალური არქივის სამსახური;

ბ) ანალიტიკურ-მეთოდიკური და ტერიტორიულ ორგანოებთან მუშაობის სამსახური;

     გ) საქმისწარმოების სამსახური;

     დ) იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის სამსახური;

     ე) საზღვარგარეთთანსაზოგადოებასთანმასმედისთან ურთიერთობისდოკუმენტების გამოყენების დაპუბლიკაციის სამსახური;

   დოკუმენტების რესტავრაციის და მიკროფილმირების სამსახური;

   დაკომპლექტებისა და დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუ­შა­ვე­ბის სამსახური;

   საფინანსო-საბუღალტრო სამსახური;

      სახელმწიფო შესყიდვებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახური.

   3) ცენტრალური არქივის სამსახური ძირითად ამოცანებს ახორციელებს მასში შემავალი შემდეგი განყოფილებების მეშვეობით:

      ) ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების დაცვისინფორმაციისა და გამოყენების განყოფილება;

   ეროვნული საარქივო ფონდის აღრიცხვისა და სამეცნიერო-საცნობარო განყოფილება;

 საინფორმაციო-ტექნოლოგიებისა და დიგიტალიზაციის განყოფილება.

 4. სამმართველოში შემავალ სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს ხელმძღვანელობენ სამსახურის უფროსები.

 5.  სამსახურის უფროსი:

     ხელმძღვანელობს და წარმართავს სამსახურის საქმიანობასიღებს გა­და­­წყვეტილებებსსამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე;

     ასრულებს სამმართველოს უფროსის და კურატორი სამმართველოს უფ­რო­­სის მოადგილისდავალებებს და მითითებებს;

     სამსახურის თანამშრომლებს შორის ანაწილებს ფუნქციებს შესაბამისი კო­მპეტენციის მიხედვით;

    სამმართველოს უფროსს წარუდგენს რეკომენდაციებს სამსახურის თანა­მშრო­მელთა წახალისებისან დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყ­­ნე­ბის შესახებ;

    ადგენს სამსახურის სამუშაო გეგმას და პასუხისმგებელია მის შე­სრუ­ლე­­ბაზე;

        კვარტალში ერთხელ სამმართველოს უფროსს (კურატორ სამმა­­თვე­ლოს უფროსის მოადგილეს)წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ გაწეული სა­ქმი­ანობის შესახებ.

6. სამმართველოს სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელები ანგა­რიშვალ­დებულნი არიანსამმართველოს უფროსის წინაშე.

7. სამმართველოს სტრუქტურული ერთეულების ფუ­ნქციებიამოცანებისტრუქტურა და საშტატოგანრიგი განისაზღვრება სამ­მა­­თველოს უფროსის ბრძანებით.

8. სამმართველოს ტერიტორიული ორგანოებია:

     ქობულეთის არქივი;

     ხელვაჩაურის არქივი;

     ქედის არქივი;

     შუახევის არქივი;

     ხულოს არქივი.

9. სამმართველოს ტერიტორიული ორგანოები წარმოადგენენ სამმართველოს შე­სა­­ბამისადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულებში.

10. სამმართველოს ტერიტორიული ორგანოს მმართველობის სფეროუფლება-მო­ვა­ლეობანი დასაქმიანობის ძირითადი მიმართულებები განისაზღვრება ტერი­ტო­რი­ული ორგანოს დებულებით,რომელსაც სამმართველოს უფროსის წარ­­გინებით ამტკი­ცებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისმთავრობახოლო საშ­ტა­ტო განრიგს ამტკიცებს სამმართველოს უფროსი. (2017 წლის 15 ივნისის



კალენდარი

<<
<დეკემბერი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
4827282930123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031
011234567

ცხელი ხაზი

(+995) 422 22 48 15 (422) 27-52-10

სოციალური ქსელები