აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საარქივო სამმართველო

საერთაშორისო კონფერენცია // INTERNATIONAL CONFERENCE

12 ივლისი, 2018

Zvirfaso kolegebo!

 

     2018 wlis 4-5 oqtombers aWaris ar mTavrobis saqveuwyebo dawesebuleba - saarqivo sammarTvelo atarebs aWaris dedasamSoblosTan dabrunebis 140 wlisTavisadmi miZRvnil VIII saerTaSoriso samecniero konferencias Temaze: ,,samxreT-dasavleTi saqarTvelo (istoria, arqeologia, eTnologia)”. moxsenebaTa Tematikis Sesabamisad konferenciaze imuSavebs ramodenime seqcia.

konferenciaSi monawileobis msurvelebma mimdinare wlis 25 agvistomde saorganizacio komitets unda warmoudginon ganacxadi, xolo 20 seqtembramde moxsenebis sruli teqstis eleqtronuli versia Semdeg misamarTebze:  txil1968@mail.ru   an info@archives-ajara.gov.ge

    ganacxads unda axldes:

*momxseneblis gvari, saxeli, samuSao adgili

*moxsenebis saxelwodeba

*moTxovna audio – vizualur uzrunvelyofasTan dakavSirebiT (proeqtori, leptopi da a.S)

*sakontaqto informacia (eleqtronuli fosta, telefoni)

      saorganizacio komitetiDear Colleagues!

 

    On October 4-5, 2018 Sub-department of Ajara Autonomous Republic Government – Archives Administration holds VIII International Scientific Conference. Conference theme is: ,,South-West Georgia (history, archaeology, and ethnology)”. According to the report’s subject, several sections will work on conference.

      Those who wish to participate in the conference, they must submit to the organizing committee an application till August 25, and full text electronic version of report on address: txil1968@mail.ru  or info@archives-ajara.gov.ge  till September 20.

  An application must be accompanied by:

 * Name, surname, working place of reporter;


* Name of the report;

* Request connected with audio-visual provision (projector, laptop and etc.);

* Contact information (e-mail address, telephone)

  

Organizing Committee


იხილეთ გალერეა


კალენდარი

<<
<აგვისტო 2019>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
312930311234
32567891011
3312131415161718
3419202122232425
352627282930311
362345678

ცხელი ხაზი

+995 (422) 27-52-10

სოციალური ქსელები