აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

დეპარტამენტის ფუნქციების აღწერა

26 თებერვალი, 2014

დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:
1. ტექნიკური განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:
ა) ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების განვითარების პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა და დადგენილი წესით დამტკიცების შემდეგ მათი რეალიზაციის ხელშეწყობა;
ბ) ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების განვითარების გრძელვადიანი პროგრამების, პერსპექტიული და პრიორიტეტული მიმარ-თულებების შემუშავებაში მონაწილეობა და დადგენილი წესით დამტკიცების შემდეგ მათი რეალიზაციის ხელშეწყობა;
გ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სხვადასხვა პროგრამების, სტან-დარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების შემუშავებაში მონაწილეობა. ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების შეკეთების, რეაბილიტა-ციისა და მოდერნიზაციის სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციის მომზა-დება, განხილვა და დასამტკიცებლად დეპარტამენტისათვის წარდგენა;
დ) საგანგებო სიტუაციებისა და სტიქიური მოვლენების მოსალოდნელი შედეგების ანალიზი, შეფასება და პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა შემუშა-ვებაში მონაწილეობა;
ე) ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვის, შეკეთების, რეკონსტრუქციისა და რეაბილიტაციის სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა;
ვ) ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სფეროში კავშირგაბმულობისა და საინფორმაციო საქმიანობის ორგანიზების ხელშეწ-ყობა; 
ზ) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებებზე ზედამხედვე-ლობისა და კონტროლის განხორციელება;
თ) დეპარტამენტში შემოსულ ოფიციალურ კორესპონდენციაზე, მოქა-ლაქეთა წერილებსა და განცხადებებზე რეაგირება; 
ი) კანონმდებლობით მასზე დაკისრებული სხვა ამოცანებისა და ფუნ-ქციების განხორციელება.

2. მელიორაციის განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:
ა) მიწების მელიორაციის სფეროში სამელიორაციო პოლიტიკის შე-მუშავებაში მონაწილეობის მიღება და მისი განხორციელების კონტროლი;
ბ) სამელიორციო სისტემების განვითარების გრძელვადიანი პროგ-რამების, პერსპექტიული და პრიორიტეტული მიმართულებების შემუშავებაში მონაწილეობა და დადგენილი წესით დამტკიცების შემდეგ მათი რეალიზაციის ხელშეწყობა;
გ) სამელიორაციო სისტემების შეკეთების, რეაბილიტაციისა და მოდერ-ნიზაციის სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, განხილვა და დასამტკიცებლად დეპარტამენტისათვის წარდგენა;
დ) სამელიორაციო სისტემების მოვლა-შენახვის, შეკეთების, რეკონ-სტრუქციისა და რეაბილიტაციის სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელება;
ე) წინადადებების მომზადება დეპარტამენტის გამგებლობის სფეროში არსებული ვითარებისა და მისი გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ;
ვ) სამელიორაციო ასოციაციების საქმიანობის კოორდინაცია; 
ზ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში დეპარტამენტში შემოსულ ოფი-ციალური კორესპონდენციების, მოქალაქეთა წერილებისა და განცხადებების განხილვა; 
თ) კანონმდებლობით მასზე დაკისრებული სხვა ამოცანებისა და ფუნქციების განხორციელება.

3. სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:
ა) სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ~ საქართველოს კანონით გათ-ვალისწინებული შესყიდვების წინამოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება, შესყიდვის ობიექტის მახასიათებლებისა და სავარაუდო ღირებულების დად-გენის ჩათვლით;
ბ) ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადების, სატენდერო დოკუ-მენტაციისა და სხვა მასალების მომზადება;
გ) სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებული სხვა საქმიანობა.
დ) დეპარტამენტში შემოსულ ოფიციალურ კორესპონდენციების, მოქა-ლაქეთა წერილებისა და განცხადებების განხილვა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;
ე) კანონმდებლობით მასზე დაკისრებული სხვა ამოცანებისა და ფუ-ნქციების განხორციელება.

4. საერთო განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:
ა) საქმისწარმოების ერთიანი წესის შესაბამისად დეპარტამენტში შემო-სული ოფიციალური კორესპონდენციების დამუშავება და მოძრაობა; 
ბ) დეპარტამენტის უფროსის დავალებების შესრულების კონტროლის ხელშეწყობა;
გ) საჯარო ინფორმაციის გაცემა;
დ) საკადრო საკითხების კოორდინაციის ხელშეწყობა;
ე) აპარატის საქმეთა ნომენკლატურის შემუშავება, საქმეთა შენახვისა და ჩანაწერების ორგანიზება;
ვ) დეპარტამენტის სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ არქივისათვის ჩასაბარებელ საქმეთა ფორმირებასა და გაფორმების სისწორის კოორდინაცია;
ზ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში დეპარტამენტში შემოსულ ოფი-ციალური კორესპონდენციების, მოქალაქეთა წერილებისა და განცხადებების განხილვა; 
თ) ხელმძღვანელობისათვის ხელმოსაწერად წარსადგენი დოკუმენტების გაფორმების სისწორეზე კონტროლის განხორციელება;
ი) კანონმდებლობით მასზე დაკისრებული სხვა ამოცანებისა და ფუნქციების განხორციელება.

5. საფინანსო-საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:
ა) დეპარტამენტის საფინანსო პროგნოზების შემუშავება და მათი რეალიზაციის კოორდინაცია; 
ბ) დამტკიცებული საფინანსო გეგმის შესრულების მიმდინარეობის ყოველთვიური და ყოველკვარტალური ანალიზი;
გ) დეპარტამენტის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოება;
დ) დეპარტამენტის კვარტალური და წლიური ხარჯთაღრიცხვის ბა-ლანსის წარმოება;
ე) დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;
ვ) დეპარტამენტში შემოსულ ოფიციალურ კორესპონდენციაზე, მო-ქალაქეთა წერილებსა და განცხადებებზე რეაგირება;
ზ) კანონმდებლობით მასზე დაკისრებული სხვა ამოცანებისა და ფუნქციების განხორციელება.

6. მატერიალური რესურსებისა და მექანიზაციის განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:
ა) დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური მომსახურება, თანამშრო-მელთათვის სათანადო სამუშაო პირობების შექმნა, ტექნიკური საშუალებებით მათი დროული უზრუნველყოფა, კომპიუტერული და გადასამრავლებელი ტექნიკის, კომუნიკაციის სხვა საშუალებების გამართული ფუნქციონირები-სათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; 
ბ) მუნიციპალიტეტებში არსებული ყველა მატერიალური რესურსების და მექანიზმების აღრიცხვის, მოვლა შენახვას და გამართული ფუნქციონირე-ბისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; 
გ) დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული ავტონამქანების და მექანიზმების გამართული მუშაობის უზრუნველსაყოფად მათი სათადარიგო ნაწილებით და საპოხი მასალებით უზრუნველყოფა; 
დ) დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული უძრავ-მოძრავი ქონების აღ-რიცხვა, ძირითადი საშუალებების, მატერიალური ფასეულობების პერიოდული ინვენტარიზაციის ორგანიზება, აუცილებელი კაპიტალური და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების მოცულობის განსაზღვრა და განხორციელების ხელშეწყობა, საჭიროების შემთხვევაში სათანადო დეფექტური აქტების, ხარჯთა ნუსხების და პროექტების განხილვა და დასამტკიცებლად მომზადება;
ე) დეპარტამენტის საჯარო, დამხმარე და შტატგარეშე მოსამსახურეებზე პერიოდულად ტექნიკური უსაფრთხოების წესების გაცნობა; 
ვ) დეპარტამენტის ადმინისტრაციულ შენობაში სათანადო სანიტარულ-ჰიგიენური რეჟიმის დაცვის კონტროლი;
ზ) დეპარტამენტის უფროსის ცალკეულ დავალებათა შესრულება;
თ) ამ დებულებითა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ამო-ცანებისა და ფუნქციების განხორციელება.

 


კალენდარი

<<
<სექტემბერი 2019>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
352627282930311
362345678
379101112131415
3816171819202122
3923242526272829
4030123456

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-73-66

სოციალური ქსელები