აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის დებულება

07 აპრილი, 2014

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №59 

2008 წლის 26 დეკემბერი ქ. ბათუმი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების - 
საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის 
შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ


"აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლე-ბამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" აჭარის ავტონომიური რეს-პუბლიკის კანონის 30-ე მუხლისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის - 61-ე მუხლის შესაბამისად:

 

1. რეორგანიზებულ იქნეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების დეპარტამენტი და მის ბაზაზე ჩამოყალიბდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი.

2. დამტკიცდეს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების - საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის თანდართული დებულება.

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწე-სებულების _ საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის საჯარო მოსამსახურეთა რიცხოვნობა განისაზღვროს 53 (ორმოცდაცამეტი) საშტატო ერთეულით.

4. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს `აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულების - ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ~ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2005 წლის 28 ივნისის №53 დადგენილება.

5. დადგენილება ამოქმედდეს 2009 წლის პირველი იანვრიდან.

მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე

 

 

 

"დამტკიცებულია"

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
მთავრობის 2008 წლის 26 დეკემბრის

№59 დადგენილებით

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის
საქვეუწყებო დაწესებულების _ საავტომობილო გზებისა 
და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა


მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი


1. საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დე-პარტამენტი (შემდგომში - დეპარტამენტი) არის აჭარის ავტონომიური რეს-პუბლიკის მთავრობის (შემდგომში - მთავრობა) საქვეუწყებო დაწესებულება, რომელიც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ახორციელებს კანონმდებლობითა და ამ დებულებით მისთვის მიკუთვნებულ უფლებამოსილე-ბებს.

2. დეპარტამენტი თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუციებით, საქართველოს კა-ნონებით, "აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ" აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონით, ამ დებულებითა და სხვა შესაბამისი ნორმატიული აქტებით.

3. დეპარტამენტი ანგარიშვალდებულია მთავრობისა და საქართველოს შესაბამისი სამთავრობო დაწესებულების წინაშე.

4. დეპარტამენტს აქვს დასრულებული ბალანსი, ანგარიში აჭარის ავ-ტონომიური რესპუბლიკის ხაზინაში, ხარჯთაღრიცხვა, ბეჭედი საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გერბის გამოსახულებით და საკუთარი სახელწოდების აღნიშვნით.

5. დეპარტამენტი ფინანსდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან.

6. დეპარტამენტის იურიდიული მისამართია: ქ. ბათუმი, ჯავახიშვილის ქ. №72-ა.

მუხლი 2. დეპარტამენტის ამოცანები და ფუნქციები


1. დეპარტამენტის ძირითად ამოცანებსა და ფუნქციებს წარმოადგენს:
ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებული ადგი-ლობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების (შემდგომში საავტომობილო გზები), სამელიორაციო და ჰიდროტექნოლოგიური რთული და მარტივი ნა-გებობების (შემდგომში სამელიორაციო სისტემები) ფუნქციონირების ორგანი-ზება, მართვა, მოვლა-შენახვა, ტექნიკური ზედამხედველობა და კონტროლი;
ბ) საავტომობილო გზების და სამელიორაციო სისტემების განვითარების პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავება და დადგენილი წესით დამტკიცების შემდეგ მათი რეალიზაცია;
გ) საავტომობილო გზების და სამელიორაციო სისტემების განვითარების გრძელვადიანი პროგრამების, პერსპექტიული და პრიორიტეტული მიმართულებების შემუშავება და დადგენილი წესით დამტკიცების შემდეგ მათი რეალიზაცია;
დ) საავტომობილო გზების და სამელიორაციო სისტემების შეკეთების, რეაბილიტაციის, მოდერნიზაციის, რეკონსტრუქციისა და მშენებლობისათვის შესაბამისი სახსრების, მათ შორის ინვესტიციების მოზიდვა და მიზნობრივი ხარჯვის ორგანიზაცია, აგრეთვე ამ საკითხებთან მიმართებაში `სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ~ საქართველოს კანონის შესაბამისად სახელმწიფო შემსყიდველი ორგანიზაციის ფუნქციის შესრულება;
ე) ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების, გარემო-სა და სახელმწიფო ინტერესების დაცვა;
ვ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სხვადასხვა პროგრამების, სტან-დარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების შემუშავებაში მონაწილეობა. დეპარტამენტის ყოველწლიური ობიექტებისა და სამუშაოების გეგმების შემუ-შავება და დამტკიცება. საავტომობილო გზების და სამელიორაციო სისტემების შეკეთების, რეაბილიტაციისა და მოდერნიზაციის სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციის განხილვა-დამტკიცება;
ზ) საგანგებო სიტუაციებისა და სტიქიური მოვლენების მოსალოდნელი შედეგების ანალიზი, შეფასება და პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა შემუშავება, მათი სალიკვიდაციო სამუშაოების კოორდინაცია საავტომობილო გზებზე და სამელიორაციო სისტემებზე. ექსტრემალურ პირობებში ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებზე შეუფერხებელი მოძრაობის და სამელიორაციო სისტემების გამართულად მუშაობის უზრუნველსაყოფად ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელება;
თ) საავტომობილო გზების და სამელიორაციო სისტემების სფეროში კავშირგაბმულობისა და საინფორმაციო საქმიანობის ორგანიზება, მიმდებარე ზოლში ინფრასტრუქტურის განვითარების რეგულირება და სხვადასხვა ობიექტების მშენებლობისა და განვითარების საქმიანობათა დადგენილი წესით შეთანხმება, აგრეთვე თავისი კომპეტენციის ფარგლებში შემავალი იმ სამუ-შაოების პროექტირება, რომლებიც არ საჭიროებენ საპროექტო კვლევა-ძიებას;
ი) საავტომობილო გზების და სამელიორაციო სისტემების სფეროში საექსპერტიზო საქმიანობის (გარდა სახელმწიფო ექსპერტიზისა) ორგანიზაცია;
კ) საავტომობილო გზების და სამელიორაციო სისტემების სფეროში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მიერ აღებული კრედიტების, გრანტების, პროგრამებისა და სხვა დაფინანსებით მიღებული სახსრების მართვა, მათი ხარჯვისა და რეალიზაციის მონიტორინგი. საინვესტიციო პროგრამების საგზაო და სამელიორაციო სისიტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დამუშავება და მათი რეალიზაციის მონიტორინგი `საავტომობილო გზების შესახებ~ და `მიწების მელიორაციის შესახებ~ საქართველოს კანონებთან მათი შესაბამისობის ნაწილში; 
ლ) საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებ-ლობით მასზე დაკისრებული სხვა ამოცანებისა და ფუნქციების განხორ-ციელება.

მუხლი 3. დეპარტამენტის კომპეტენცია1. დეპარტამენტი მასზე დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანათა შესასრულებლად უფლებამოსილია:
ა) შეიმუშავოს და გამოსცეს ადმინისტრაციული აქტები;
ბ) თავისი კომპეტენიის ფარგლებში მოამზადოს დასკვნები და შენიშვნები ნორმატიული აქტების პროექტებზე;
გ) შეიმუშავოს და მთავრობაში განსახილველად წარადგინოს საკითხები მისი გამგებლობის სფეროში არსებული ვითარებისა და მისი გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ;
დ) მთავრობასთან თანხმობით აწარმოოს მოლაპარაკებები და დადოს ხელშეკრულებები საქართველოსა და უცხოეთის ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან;
ე) ცალკეულ საკითხთა შესწავლისა და გადაწყვეტის მიზნით შექმნას კომისიები;
ვ) განახორციელოს საკადრო პოლიტიკა;
ზ) კანონით გათვალისწინებულ ფარგლებში მოითხოვოს საჭირო დოკუმენტები და ინფორმაცია სახელმწიფო დაწესებულებიდან და ორგანიზა-ციებიდან;
თ) განიხილოს მოქალაქეთა განცხადებები, საჩივრები, წინადადებები და დროულად მიიღოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები;
ი) გამართოს თათბირები, სემინარები და კონფერენციები თავის კომპე-ტენციის მიკუთვნებულ საკითხებზე;
კ) ფლობდეს და სარგებლბდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მასზე გადაცემულ ქონებას;
ლ) მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე გამოვიდეს მოსარჩელედ ან მოპასუხედ სასამართლოში;
მ) პერიოდულად მოახსენოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავ-რობას თავისი საქმიანობის მიმდინარეობის შესახებ;
ნ) განახორციელოს საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბ-ლიკის კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული სხვა უფლებამოსილებანი.

მუხლი 4. დეპარტამენტის ხელმძღვანელობა


1. დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს უფროსი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე. დეპარტამენტის უფროსს ჰყავს სამი მოადგილე, რომელებსაც დეპარტამენტის უფროსის წარდგინებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს მთავრობის თავმჯდომარე.
2. დეპარტამენტის უფროსი:
ა) წარმართავს დეპარტამენტის საქმიანობას და წარმოადგენს მას სხვა ორგანოებთან ურთიერთობაში;
ბ) უშუალოდ ან დეპარტამენტის სისტემაში არსებული სამსახურების მეშვეობით წყვეტს დეპარტამენტის ამოცანებით, ფუნქციებითა და უფლე-ბამოსილებებით გათვალისწინებულ საკითხებს, განსაზღვრავს დეპარტამენტის სისტემაში შემავალი საჯარო მოსამსახურეების ფუნქციებსა და პასუხისმგებ-ლობას;
გ) თავისი უფლებამოსილების განხორციელებისას გამოსცემს ინდივი-დუალურ სამართლებრივ აქტს _ ბრძანებას;
დ) დადგენილი წესით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათა-ვისუფლებს დეპარტამენტის საშტატო ნუსხით გათვალისწინებულ საჯარო მოსამსახურეებს;
ე) თვალყურს ადევნებს დეპარტამენტის სტრუქტურული ქვედანაყოფების საქმიანობას, ახორციელებს სამსახურებრივ ზედამხედველობას დეპარტამენტის საჯარო მოსამსახურეების გადაწყვეტილებებსა და მოქმედებაზე; 
ვ) შეაქვს წინადადებები აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში დეპარტამენტის წლიური ბიუჯეტის შემოსავლისა და გასავლის საკითხებზე, პასუხს აგებს დეპარტამენტის მფლობელობაში არსებული ქონების დაცვისა და ფულადი სახსრების მიზნობრივ გამოყენებაზე;
3. დეპარტამენტის უფროსის მიერ თავისი უფლებამოსილების განხორ-ციელების შეუძლებლობის, მისი ადგილზე არყოფნის ან უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობას დროებით ასრულებს მისი ერთ-ერთი მოადგილე.
4. დეპარტამენტის უფროსის მოადგილეები კოორდინაციას უწევენ დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობას, ასრულებენ დეპარტამენტის უფროსის ცალკეულ მითითებებსა და დავალებებს.


მუხლი 5. დეპარტამენტის სტრუქტურა


1. დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულებია:
ა) ტექნიკური განყოფილება;
ბ) მელიორაციის განყოფილება;
გ) სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილება;
დ) საერთო განყოფილება;
ე) საფინანსო-საბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება;
ვ) მატერიალური რესურსებისა და მექანიზაციის განყოფილება.

მუხლი 6. დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:


1. ტექნიკური განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:
ა) ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების განვითარების პოლიტიკისა და სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა და დადგენილი წესით დამტკიცების შემდეგ მათი რეალიზაციის ხელშეწყობა;
ბ) ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების განვითარების გრძელვადიანი პროგრამების, პერსპექტიული და პრიორიტეტული მიმარ-თულებების შემუშავებაში მონაწილეობა და დადგენილი წესით დამტკიცების შემდეგ მათი რეალიზაციის ხელშეწყობა;
გ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში სხვადასხვა პროგრამების, სტან-დარტების, სამშენებლო ნორმებისა და წესების შემუშავებაში მონაწილეობა. ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების შეკეთების, რეაბილიტა-ციისა და მოდერნიზაციის სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციის მომზა-დება, განხილვა და დასამტკიცებლად დეპარტამენტისათვის წარდგენა;
დ) საგანგებო სიტუაციებისა და სტიქიური მოვლენების მოსალოდნელი შედეგების ანალიზი, შეფასება და პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა შემუშა-ვებაში მონაწილეობა;
ე) ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების მოვლა-შენახვის, შეკეთების, რეკონსტრუქციისა და რეაბილიტაციის სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა;
ვ) ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების სფეროში კავშირგაბმულობისა და საინფორმაციო საქმიანობის ორგანიზების ხელშეწ-ყობა; 
ზ) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებებზე ზედამხედვე-ლობისა და კონტროლის განხორციელება;
თ) დეპარტამენტში შემოსულ ოფიციალურ კორესპონდენციაზე, მოქა-ლაქეთა წერილებსა და განცხადებებზე რეაგირება; 
ი) კანონმდებლობით მასზე დაკისრებული სხვა ამოცანებისა და ფუნ-ქციების განხორციელება.

2. მელიორაციის განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:
ა) მიწების მელიორაციის სფეროში სამელიორაციო პოლიტიკის შე-მუშავებაში მონაწილეობის მიღება და მისი განხორციელების კონტროლი;
ბ) სამელიორციო სისტემების განვითარების გრძელვადიანი პროგ-რამების, პერსპექტიული და პრიორიტეტული მიმართულებების შემუშავებაში მონაწილეობა და დადგენილი წესით დამტკიცების შემდეგ მათი რეალიზაციის ხელშეწყობა;
გ) სამელიორაციო სისტემების შეკეთების, რეაბილიტაციისა და მოდერ-ნიზაციის სამუშაოებზე საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, განხილვა და დასამტკიცებლად დეპარტამენტისათვის წარდგენა;
დ) სამელიორაციო სისტემების მოვლა-შენახვის, შეკეთების, რეკონ-სტრუქციისა და რეაბილიტაციის სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელება;
ე) წინადადებების მომზადება დეპარტამენტის გამგებლობის სფეროში არსებული ვითარებისა და მისი გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ;
ვ) სამელიორაციო ასოციაციების საქმიანობის კოორდინაცია; 
ზ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში დეპარტამენტში შემოსულ ოფი-ციალური კორესპონდენციების, მოქალაქეთა წერილებისა და განცხადებების განხილვა; 
თ) კანონმდებლობით მასზე დაკისრებული სხვა ამოცანებისა და ფუნქციების განხორციელება.

3. სახელმწიფო შესყიდვების განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:
ა) სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ~ საქართველოს კანონით გათ-ვალისწინებული შესყიდვების წინამოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება, შესყიდვის ობიექტის მახასიათებლებისა და სავარაუდო ღირებულების დად-გენის ჩათვლით;
ბ) ტენდერის ჩატარების შესახებ განცხადების, სატენდერო დოკუ-მენტაციისა და სხვა მასალების მომზადება;
გ) სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელებასთან დაკავშირებული სხვა საქმიანობა.
დ) დეპარტამენტში შემოსულ ოფიციალურ კორესპონდენციების, მოქა-ლაქეთა წერილებისა და განცხადებების განხილვა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში;
ე) კანონმდებლობით მასზე დაკისრებული სხვა ამოცანებისა და ფუ-ნქციების განხორციელება.

4. საერთო განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:
ა) საქმისწარმოების ერთიანი წესის შესაბამისად დეპარტამენტში შემო-სული ოფიციალური კორესპონდენციების დამუშავება და მოძრაობა; 
ბ) დეპარტამენტის უფროსის დავალებების შესრულების კონტროლის ხელშეწყობა;
გ) საჯარო ინფორმაციის გაცემა;
დ) საკადრო საკითხების კოორდინაციის ხელშეწყობა;
ე) აპარატის საქმეთა ნომენკლატურის შემუშავება, საქმეთა შენახვისა და ჩანაწერების ორგანიზება;
ვ) დეპარტამენტის სტრუქტურული ქვედანაყოფების მიერ არქივისათვის ჩასაბარებელ საქმეთა ფორმირებასა და გაფორმების სისწორის კოორდინაცია;
ზ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში დეპარტამენტში შემოსულ ოფი-ციალური კორესპონდენციების, მოქალაქეთა წერილებისა და განცხადებების განხილვა; 
თ) ხელმძღვანელობისათვის ხელმოსაწერად წარსადგენი დოკუმენტების გაფორმების სისწორეზე კონტროლის განხორციელება;
ი) კანონმდებლობით მასზე დაკისრებული სხვა ამოცანებისა და ფუნქციების განხორციელება.

5. საფინანსო-საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:
ა) დეპარტამენტის საფინანსო პროგნოზების შემუშავება და მათი რეალიზაციის კოორდინაცია; 
ბ) დამტკიცებული საფინანსო გეგმის შესრულების მიმდინარეობის ყოველთვიური და ყოველკვარტალური ანალიზი;
გ) დეპარტამენტის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოება;
დ) დეპარტამენტის კვარტალური და წლიური ხარჯთაღრიცხვის ბა-ლანსის წარმოება;
ე) დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;
ვ) დეპარტამენტში შემოსულ ოფიციალურ კორესპონდენციაზე, მო-ქალაქეთა წერილებსა და განცხადებებზე რეაგირება;
ზ) კანონმდებლობით მასზე დაკისრებული სხვა ამოცანებისა და ფუნქციების განხორციელება.

6. მატერიალური რესურსებისა და მექანიზაციის განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებია:
ა) დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური მომსახურება, თანამშრო-მელთათვის სათანადო სამუშაო პირობების შექმნა, ტექნიკური საშუალებებით მათი დროული უზრუნველყოფა, კომპიუტერული და გადასამრავლებელი ტექნიკის, კომუნიკაციის სხვა საშუალებების გამართული ფუნქციონირები-სათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; 
ბ) მუნიციპალიტეტებში არსებული ყველა მატერიალური რესურსების და მექანიზმების აღრიცხვის, მოვლა შენახვას და გამართული ფუნქციონირე-ბისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება; 
გ) დეპარტამენტის ბალანსზე არსებული ავტონამქანების და მექანიზმების გამართული მუშაობის უზრუნველსაყოფად მათი სათადარიგო ნაწილებით და საპოხი მასალებით უზრუნველყოფა; 
დ) დეპარტამენტის ბალანსზე რიცხული უძრავ-მოძრავი ქონების აღ-რიცხვა, ძირითადი საშუალებების, მატერიალური ფასეულობების პერიოდული ინვენტარიზაციის ორგანიზება, აუცილებელი კაპიტალური და მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების მოცულობის განსაზღვრა და განხორციელების ხელშეწყობა, საჭიროების შემთხვევაში სათანადო დეფექტური აქტების, ხარჯთა ნუსხების და პროექტების განხილვა და დასამტკიცებლად მომზადება;
ე) დეპარტამენტის საჯარო, დამხმარე და შტატგარეშე მოსამსახურეებზე პერიოდულად ტექნიკური უსაფრთხოების წესების გაცნობა; 
ვ) დეპარტამენტის ადმინისტრაციულ შენობაში სათანადო სანიტარულ-ჰიგიენური რეჟიმის დაცვის კონტროლი;
ზ) დეპარტამენტის უფროსის ცალკეულ დავალებათა შესრულება;
თ) ამ დებულებითა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ამო-ცანებისა და ფუნქციების განხორციელება.

მუხლი 7. დეპარტამენტის ქონება


დეპარტამენტს მასზე დაკისრებული ფუნქციებისა და ამოცანების განსახორციელებლად საქართველოსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაეცემა სახელმწიფო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული ქონება, რომელიც აისახება დეპარტამენტის დამოუკიდებელ ბალანსზე. 

მუხლი 8. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა


დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილებით.


მუხლი 9. დეპარტამენტის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია


დეპარტამენტის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

კალენდარი

<<
<ოქტომბერი 2018>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
401234567
41891011121314
4215161718192021
4322232425262728
442930311234
45567891011

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-73-66

სოციალური ქსელები