აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

03 თებერვალი, 2022

უმაღლესი  განათლების  ხელშეწყობის პროგრამა
 • სეზონური სკოლის ორგანიზება;
 • კონფერენციის მოწყობა;
 • სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა;
 • უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა/ბეჭდვა.

სეზონური სკოლა


სეზონური სკოლის ორგანიზების ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დააფინანსებს  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სეზონური სკოლ(ებ)ის ორგანიზებას.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ  საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს.

დაფინანსება გაიცემა გრანტის სახით, ერთ განაცხადზე არაუმეტეს 15 000 ლარისა.


 საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შეიძლება დაფინანსდეს:


 • სეზონური სკოლის ორგანიზატორთა ჰონორარი, რაც უნდა შეადგენდეს საგრანტო თანხის არაუმეტეს 15%;
 • სეზონური სკოლის მომხსენებელთა ჰონორარი, რაც უნდა შეადგენდეს  საგრანტო თანხის არაუმეტეს 20%);
 • სეზონური სკოლის მონაწილეთა/მომხსენებელთა სასტუმროს ხარჯი;
 • სეზონური სკოლის მონაწილეთა/მომხსენებელთა საერთაშორისო მგზავრობის ხარჯი;
 • სეზონური სკოლის მონაწილეთა/მომხსენებელთა კვების ხარჯი;
 • სხვა საქონელი და მომსახურება.


სამინისტროში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:


ელექტრონული რეგისტრაციისთვის იხილეთ ბმული - https://bit.ly/32phT5K

მაგალითისთვის იხილეთ დაგეგმილი პროექტის განხორციელებისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტების მომზადების ნიმუშები:

დებულება

პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება მიმდინარეობდა 2022 წლის 15 თებერვლიდან 31 მარტის ჩათვლით.

 

2022 წელს სამინისტრომ დააფინანსა სამი სეზონური სკოლის ორგანიზება:

 • სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ლიტერატურისა და ლიტერატურული პროცესის შემსწავლელი სეზონური სკოლა; ჩატარების დრო 19-25 ივლისი, 2022 წელი;
 • სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  - პოლიტიკური მეტყველების კულტურა საჯარო გამოსვლებსა და დებატებში; ჩატარების დრო 26-31 ივლისი, 2022 წელი;
 • ა(ა)იპ ედკემპ ჯორჯია - EdCamp Georgia; ჩატარების დრო 1-2 ოქტომბერი, 2022 წელი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: ქ. ბათუმი, ლ. გუდიაშვილისქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

 

 


კონფერენციის მოწყობა


კონფერენციის მოწყობის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დააფინანსებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კონფერენცი(ებ)ის მოწყობას.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს.  

დაფინანსება გაიცემა გრანტის სახით, ერთ განაცხადზე არაუმეტეს 25 000 ლარისა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

 • კონფერენციის მონაწილეთა საერთაშორისო მგზავრობის, სასტუმროს და კვების ხარჯი;
 • კონფერენციის ორგანიზატორთა ჰონორარი, რაც უნდა შეადგენდეს  საგრანტო თანხის არაუმეტეს 10%;
 • კონფერენციის მასალების ბეჭდვის ხარჯი;
 • სხვა საქონელი და მომსახურება.


ამინისტროში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:


ელექტრონული რეგისტრაციისთვის იხილეთ ბმული - https://bit.ly/3qmoPYY

მაგალითისთვის იხილეთ დაგეგმილი პროექტის განხორციელებისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტების მომზადების ნიმუშები:

დებულება

პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება მიმდინარეობდა 2022 წლის 15 თებერვლიდან 31 მარტის ჩათვლით.

 

2022 წელს სამინისტრომ დააფინანსა სამი საერთაშორისო კონფერენციის ორგანიზება


 • სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - შავიზღვისპირეთი ცივილიზაციათა გზაჯვარედინზე; ჩატარების დრო 5-6 ივლისი, 2022 წელი;
 • სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის მე-12 საერთაშორისო კონფერენცია; ჩატარების დრო 29 აგვისტო, 3 სექტემბერი, 2022 წელი;
 • სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში IV; ჩატარების დრო 2-4 დეკემბერი;


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: . ბათუმი, . გუდიაშვილისქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

-სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ, აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში განუსაზღვრელი ვადით, ან ხელშეკრულებით მომუშავე მეცნიერებს – აკადემიური ხარისხის (მაგისტრი, დოქტორი), ან სამეცნიერო წოდების (მეცნიერებათა კანდიდატი, მეცნიერებათა დოქტორი) მქონე საქართველოს მოქალაქეებს, აგრეთვე დოქტორანტებს, რომლებიც განაცხადის წარდგენის პერიოდში სწავლობენ ზემოაღნიშნული იურიდიული სტატუსის მქონე დაწესებულებებში.

პროგრამის მონაწილე მიიღებს  ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს 3000 ლარის ოდენობით გრანტის სახით, რომელშიც შეიძლება შევიდეს მგზავრობის,  ვიზის, ცხოვრებისა და სხვა ხარჯები.

სამინისტროში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:


ელექტრონული რეგისტრაციისთვის იხილეთ ბმული - https://bit.ly/2TXJUwmპროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება მიმდინარეობდა 2022 წლის 15 თებერვლიდან 15 აპრილის ჩათვლით.

 

2022 წელს სამინისტრომ დააფინანსა სამეცნიერო ღონისძიებაში მონაწილე  9  აპლიკანტი 


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: . ბათუმი, . გუდიაშვილის ქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

 

 


 „უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა/ბეჭდვა“


„უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა/ბეჭდვა“  საგრანტო კონკურსის მიზანია ქართველი სტუდენტებისათვის, მკვლევარებისა და დაინტერესებული პირებისათვის გაზარდოს უახლეს  სამეცნიერო ლიტერატურაზე, სახელმძღვანელოებზე ხელმისაწვდომობა.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ  საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს. 

სამინისტროდან მოთხოვნილი გრანტის ოდენობა უნდა გადანაწილდეს ორი წლის მანძილზე. სამინისტროდან მოთხოვნილი გრანტის ოდენობა ერთი წლის მანძილზე არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 ლარს; დაკაბადონება/დიზაინი/ბეჭდვის ხარჯი გათვალისწინებულ უნდა იქნას პროექტის მიმდინარეობის მეორე წლის ბიუჯეტში. 

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შეიძლება დაფინანსდეს: 

 • ორგანიზატორთა ჰონორარი (საგრანტო თანხის არაუმეტეს 15%); 
 • საავტორო უფლების მოპოვების ხარჯი; 
 • თარგმნის ხარჯი (1 გვერდი არაუმეტეს 30 ლარი); 
 • რედაქტირების ხარჯი (1 გვერდი არაუმეტეს 15 ლარი); 
 • დაკაბადონება/დიზაინი/ბეჭდვის ხარჯი.  

განაცხადის ფორმა, დებულება 


პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაიწყო  2022 წლის 15 თებერვალს და დასრულდა 15 აპრილს.


2022  წელს სამინისტრომ დააფინანსა სამი სამეცნიერო სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა


 • სსიპ ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი „მეთოდური ლიტერატურის ამონარიდი“
            ავტორთა: დერეკ ბიჩი, რასმუს პედერსენი, ერლ ბაბიე, დევიდ კოლიერი, კოლინ რობსონი და სხვა სტატიები კრებული
 • სსიპ ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი„თამაში და სწავლა გარეთ. პრაქტიკული სახელმძღვანელო ადრეული ასაკის ბავშვებისათვის გარე სივრცეში საუკეთესო პრაქტიკის უზრუნველსაყოფად“ / Playing and Learning Outdoors. The Practical Guide and Sourcebook for Excellent in outdoor provision and practice with young children.
            ავტორი: ჯენ უაითი
 • სსიპ სასწავლო უნივერსიტეტი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“საზღვაო ეკონომიკა“/ „Maritime Economics“  3 rd edition
          ავტორი: მარტინ სტოპფორდი 


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართიბათუმიგუდიაშვილისქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com


Facebook: განათლებისკულტურისა და სპორტის სამინისტრო


კალენდარი

<<
<იანვარი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
522627282930311
012345678
029101112131415
0316171819202122
0423242526272829
05303112345

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები