აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

15 იანვარი, 2020

უმაღლესი  განათლების  ხელშეწყობის პროგრამა
 • სეზონური სკოლის ორგანიზება;
 • კონფერენციის მოწყობა;
 • სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა;
 • კვალიფიკაციის ამაღლება;
 • საჯარო ლექციების მოწყობა;
 • უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა/ბეჭდვა;


სეზონური სკოლა


სეზონური სკოლის ორგანიზების ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დააფინანსებს  აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სეზონური სკოლ(ებ)ის ორგანიზებას.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ  საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს.

დაფინანსება გაიცემა გრანტის სახით, ერთ განაცხადზე არაუმეტეს 25 000 ლარისა.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში შეიძლება დაფინანსდეს:

 • სეზონური სკოლის ორგანიზატორთა: ჰონორარი, რაც შეიძლება შეადგენდეს სამინისტროდან მოთხოვნილი თანხის არაუმეტეს 20%-ს; ტრანსპორტირების ხარჯი; სასტუმროს ხარჯი; კვების ხარჯი
 • სეზონური სკოლის მონაწილეთა: ჰონორარი, რაც შეიძლება შეადგენდეს სამინისტროდან მოთხოვნილი თანხის არაუმეტეს 20%-ს; სასტუმროს ხარჯი; კვების ხარჯი
 • სეზონური  სკოლის მოსაწყობად საჭირო დარბაზისა და აპარატურის დაქირავების ხარჯი;
 • სხვა საქონელი და მომსახურება.

სამინისტროში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ელექტრონული აპლიკაციის ფორმა

მაგალითისთვის იხილეთ დაგეგმილი პროექტის განხორციელებისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტების მომზადების ნიმუშები:

ბრძანება/დებულება

პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 8 იანვრიდან 6 მარტის ჩათვლით.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: . ბათუმი, . გუდიაშვილისქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

 

 
კონფერენციის მოწყობა


კონფერენციის მოწყობის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დააფინანსებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კონფერენცი(ებ)ის მოწყობას.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებს.   დაფინანსება გაიცემა გრანტის სახით, ერთ განაცხადზე არაუმეტეს 40 000 ლარისა.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

 • კონფერენციის მონაწილეთა: ტრანსპორტირების ხარჯი; სასტუმროს ხარჯი; კვების ხარჯი;
 • კონფერენციის ორგანიზატორთა: ჰონორარი (სამინისტროსთვის მოთხოვნილი თანხის არაუმეტეს 10%); ტრანსპორტირების ხარჯი; სასტუმროს ხარჯი; კვების ხარჯი;
 • კონფერენციის მოსაწყობად საჭირო დარბაზისა და აპარატურის დაქირავების ხარჯი;
 • კონფერენციის მასალების ბეჭდვის ხარჯი;
 • სხვა საქონელი და მომსახურება.


სამინისტროში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ელექტრონული აპლიკაციის ფორმა

მაგალითისთვის იხილეთ დაგეგმილი პროექტის განხორციელებისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტების მომზადების ნიმუშები:

ბრძანება/დებულება

პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 8 იანვრიდან 6 მარტის ჩათვლით.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: . ბათუმი, . გუდიაშვილისქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

-
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ აკრედიტირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში მუდმივად ან ხელშეკრულებით მომუშავე მეცნიერებს – აკადემიური ხარისხის (მაგისტრი, დოქტორი) ან სამეცნიერო წოდების (მეცნიერებათა კანდიდატი, მეცნიერებათა დოქტორი) მქონე საქართველოს მოქალაქეებს; აგრეთვე მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს, რომლებიც განაცხადის წარდგენის პერიოდში სწავლობენ ზემოთაღნიშნული იურიდიული სტატუსის მქონე ორგანიზაციებში. 

პროგრამის მონაწილე მიიღებს  ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს 3000 ლარის ოდენობით გრანტის სახით, რომელშიც შეიძლება შევიდეს მგზავრობის,  ვიზის, ცხოვრებისა და სხვა ხარჯები.

სამინისტროში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ელექტრონული აპლიკაციის ფორმა


პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 8 იანვრიდან 6 მარტის ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: . ბათუმი, . გუდიაშვილის ქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

 

 კვალიფიკაციის ამაღლება

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ აკრედიტირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში მუდმივად ან ხელშეკრულებით მომუშავე მეცნიერებს – აკადემიური ხარისხის (მაგისტრი, დოქტორი) ან სამეცნიერო წოდების (მეცნიერებათა კანდიდატი, მეცნიერებათა დოქტორი) მქონე საქართველოს მოქალაქეებს; აგრეთვე მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს, რომლებიც განაცხადის წარდგენის პერიოდში სწავლობენ ზემოთაღნიშნული იურიდიული სტატუსის მქონე ორგანიზაციებში. 

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით აპლიკანტი სამინისტროსგან მიიღებს ფინანსურ დახმარებას გრანტის სახით არაუმეტეს 8000 ლარისა წარმოდგენილი სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვის მიხედვით.

სამინისტროში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ელექტრონული აპლიკაციის ფორმა

პროგრამის ფარგლებში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2020 წლის 8 იანვრიდან 6 მარტის ჩათვლით.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: . ბათუმი, . გუდიაშვილის ქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

-
საჯარო ლექციები


კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ:

ა) საქართველოში რეგისტრირებულ  საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს;

ბ) საქართველოში რეგისტრირებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს.

 

სამინისტროდან მოთხოვნილი გრანტის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 000 ლარს.

 

სამინისტროში წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ელექტრონული აპლიკაციის ფორმა

ბრძანება/დებულება


აპლიკაცია მიიღება ორ ეტაპად:

პირველი ეტაპი - აპლიკაციის მიღების ვადა: 2020 წლის 15 იანვარი - 28 თებერვალი

საჯარო ლექციის ჩატარების ვადა: 2020 წლის 01 აპრილი -  31 აგვისტო

მეორე ეტაპი -აპლიკაციის მიღების ვადა: 2020 წლის 01 აპრილი -  20 მაისი

საჯარო ლექციის ჩატარების ვადა: 2020 წლის 01 სექტემბერი - 5 დეკემბერი


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:

მისამართი: . ბათუმი, . გუდიაშვილის ქუჩა №4.

ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე

ელ-ფოსტა: umaglesiganatleba2017@gmail.com

Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

-


პროგრამის ანგარიში

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამას სამინისტრო 2014 წლიდან ახორციელებს.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა:

 • 16 საერთაშორისო/ადგილობრივი კონფერენცია; 
 • 13 სეზონური სკოლა; 
 • 37 აპლიკანტმა მონაწილეობა მიიღო  უცხოეთში გამართულ სამეცნიერო ღონისძიებებში;
 • 5 აპლიკანტმა აიმაღლა კვალიფიკაცია უცხოეთში არსებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში;
 • ითარგმნა და დაიბეჭდა 2 უცხოენოვანი სამეცნიერო სახელმძღვანელო ლიტერატურა.


კალენდარი

<<
<თებერვალი 2020>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
05272829303112
063456789
0710111213141516
0817181920212223
092425262728291
102345678

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები