აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

23 იანვარი, 2019
აჭარის  განათლების,  კულტურისა  და  სპორტის  სამინისტრო  აცხადებს  კონკურსს 2019  წლის  „უმაღლესი  განათლების  ხელშეწყობის“  ქვეპროგრამის  ფარგლებში  შემდეგ კომპონენტებში:


- სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა;
- კონფერენციის მოწყობა;
- სეზონური სკოლა;
- საჯარო ლექცია;
- უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნა 

სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე მოქმედ აკრედიტირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებში მუდმივად ან ხელშეკრულებით მომუშავე მეცნიერებს და    ასევე, იმ მაგისტრანტებსა და დოქტორანტებს, რომლებიც სამინისტროში განაცხადის წარდგენის პერიოდში სწავლობენ ზემოაღნიშნული იურიდიული სტატუსის მქონე ორგანიზაციებში.
დახმარება გაიცემა შემდეგი სახის საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად: კონფერენცია, კონგრესი, ფორუმი,    სიმპოზიუმი,    სემინარი. უპირატესობა  მიენიჭებათ    იმ    განმცხადებლებს,    რომლებიც   მონაწილეობენ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, შვეიცარიასა და ნორვეგიაში გამართულ საერთაშორისო ღონისძიებებში.
ქვეპროგრამის მონაწილე საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის ხარჯების დაფარვის მიზნით სამინისტროდან მიიღებს ფინანსურ დახმარებას არაუმეტეს 3000 ლარის  ოდენობით.
ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს სპეციალურად შექმნილი კომისია ღია კონკურსის საფუძველზე.

სამინისტროში განაცხადების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 8 ივლისიდან 8 აგვისტოს ჩათვლითდამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
მისამართი:ქ. ბათუმი, ლ. გუდიაშვილის ქუჩა №4.
ტელ:  577 27 02 35- ნინო ნაკაშიძე

კონფერენციის მოწყობა

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დააფინანსებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კონფერენცი(ებ)ის  მოწყობას. კონკურსის ფარგლებში პროექტის წარმოდგენა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ პირებს. პროექტის ბიუჯეტი ერთი კონფერენციისათვის არ უნდა აღემატებოდეს 40 000 ლარს.  კონფერენციის მოწყობა უნდა დაიგეგმოს 2019 წლის ივლის-ნოემბრის თვეებში. 


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
მისამართი: ქ. ბათუმი, ლ. გუდიაშვილის ქუჩა №4.
ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე


სეზონური სკოლა

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დააფინანსებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სეზონური  სკოლ(ებ)ის ორგანიზებას. კონკურსის ფარგლებში პროექტის წარმოდგენა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ პირებს. პროექტის ბიუჯეტი ერთი სეზონური სკოლის მოწყობისათვის არ უნდა აღემატებოდეს 25 000 ლარს. სეზონური სკოლის ორგანიზება უნდა დაიგეგმოს 2019 წლის ივლის-ნოემბრის თვეებში. 


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
მისამართი: ქ. ბათუმი, ლ. გუდიაშვილის ქუჩა №4.
ტელ:  577 27 02 35 - ნინო ნაკაშიძე


საჯარო ლექციები

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 

დააფინანსებს საჯარო ლექციების ორგანიზებას. ლექციები გაიმართება სხვადასხვა აუდიტორიისათვის: 

სტუდენტები,ლექტორები,მასწავლებლები და საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლები. 

საჯარო ლექციის თემატიკა შეიძლება მოიცავდეს როგორც ზოგადი, ასევე პროფესიული და უმაღლესი განათლების ასპექტებს.  


კონკურსი ცხადდება წელიწადში ორჯერ

კონკურსის პირველ ეტაპზე მონაწილეობის მისაღებად სამინისტროში საბუთების მიღება იწარმოებს

2019 წლის 16 იანვრიდან 01 მარტის ჩათვლით, იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომლებიც ჩატარდება

2019  წლის  1 მაისიდან  19 სექტემბრის  ჩათვლით.

კონკურსის მეორე ეტაპზე მონაწილობის მისაღებად სამინისტროში საბუთების მიღება 

იწარმოებს 2019 წლის აპრილიდან  20 მაისის ჩათვლით,იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად

რომლებიც ჩატარდება 2019 წლის   20  სექტემბრიდან  10 დეკემბრის  ჩათვლით.დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
მისამართი: ქ. ბათუმი, ლ. გუდიაშვილის ქუჩა №4.
ტელ:  0422  24 53 78;  577 30 41 51 - მაკა ჯაიანი


უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო  ლიტერატურის  თარგმნა

ქვეპროგრამის ფარგლებში აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო დააფინანსებს უცხოენოვანი სამეცნიერო/სახელმძღვანელო ლიტერატურის თარგმნას. კონკურსის ფარგლებში პროექტის წარმოდგენა შეუძლიათ საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს. სამინისტროდან მოთხოვნილი თანხა ერთი პროექტისათვის არ უნდა აღემატებოდეს 7000 ლარს.
 
ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს გამოავლენს სპეციალურად შექმნილი კომისია ღია კონკურსის საფუძველზე.კონკურსში გამარჯვებული პროექტების განხორციელებას ორგანიზებას გაუწევს სამინისტროს  მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
მისამართი: ქ. ბათუმი, ლ. გუდიაშვილის ქუჩა №4.
ტელ:  577 27 02 35  - ნინო ნაკაშიძე

კვალიფიკაციის ამაღლება /  სტაჟირება

აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი სტაჟირების კომპონენტის ფარგლებში  კონკურსს აცხადებს.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ბოლო სამი წლის მანძილზე რეგისტრირებულ საქართველოს მოქალაქეს ან მოქალაქეს, რომელსაც სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი აღებული აქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში და სწავლობს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სადოქტორო პროგრამაზე ან მოპოვებული აქვს დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) ხარისხი.

გრანტი გაიცემა იმ განმცხადებელზე, რომელიც კვალიფიკაციის ამაღლების/სტაჟირების უფლებას მოიპოვებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადაში, შვეიცარიასა და ნორვეგიაში არსებულ უნივერსიტეტებში, სამეცნიერო-კვლევით და ხელოვნების ცენტრებში. კვალიფიკაციის ამაღლების/სტაჟირების პერიოდი განსაზღვრულია არანაკლებ 2 კვირით.

გრანტის სრული ოდენობა ერთ განმცხადებელზე არ უნდა აღემატებოდეს 8000 ლარს.

სამინისტროში საბუთების მიღება იწარმოებს 2019 წლის 30 აგვისტოს ჩათვლით.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
მისამართი: ქ. ბათუმი, ლ. გუდიაშვილის ქუჩა №4.
ტელ:  577 27 02 35  - ნინო ნაკაშიძე
კალენდარი

<<
<დეკემბერი 2019>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
482526272829301
492345678
509101112131415
5116171819202122
5223242526272829
01303112345

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები