აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამა - კულტურის პოპულარიზაცია და შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა

07 მაისი, 2018

მიზანი: აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კულტურის პროექტების განხორციელების, კულტურისა და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის, შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების ხელშეწყობა და კულტურის პოპულარიზაცია;

ქვეპროგრამა: კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება

მიზანი: აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში კულტურის და ხელოვნების სფეროს ხელმისაწვდომობის გაზრდა, კულტურის ღონისძიებების, ფესტივალების, კონცერტების და კულტურის სფეროს სხვა აქტივობების განხორციელების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხელი შეეწყობა რეგიონში კულტურის ღონისძიებების, სახელოვნებო პროექტების განხორციელებას და შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას. ქვეპროგრამა მოიცავს შემდეგ პუნქტებს:  

1. ფესტივალების, კონცერტების და სხვა წარმოდგენების ორგანიზება - ითვალისწინებს საერთაშორისო, რეგიონალური და ადგილობრივი თეატრალური, მუსიკალური ფესტივალების, კონცერტების და სხვა წარმოდგენების  ორგანიზებას/ორგანიზების ხელშეწყობას.                                                           

2. კულტურის სფეროს დამსახურებული, ღვაწლმოსილი მოღვაწეების შემოქმედებითი საღამოს ორგანიზების ხელშეწყობა; ხანდაზმულ იუბილარ ღვაწლმოსილ მოღვაწეებზე ერთჯერადი ფულადი ჯილდოების გაცემა.                                                                

3. სახელოვნებო  პროექტი  „ბათუმის ეზოს ამბები“ - ითვალისწინებს  კულტურული თვალსაზრისით საინტერესო   ბათუმური ისტორიების, ქალაქის ყოველდღიურობის, მისი სპეციფიკის   ხელოვნების გზით წარმოჩენას. პროექტის ფარგლებში ადგილობრივი ან/და უცხოელი ხელოვანები   გამართავენ სხვადასხვა ფორმისა და შინაარსის ღონისძიებებს ქალაქის ღია სივრცეში, კერძოდ ქუჩებში, სკვერებსა და ეზოებში, რაც გარკვეული დროით სრულიად შეცვლის აღნიშნული სივრცეების იერსახეს.                                                                               

ქვეპროგრამა: კულტურის თანამედროვე მიმართულებების  განვითარების ხელშეწყობა

მიზანი: ხელოვნების თანამედროვე მიმართულებების განვითარების, შემოქმედთა ახალი თაობის, ახალი იდეების მხარდაჭერახელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური, კრეატიული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა.

2018 წელს ქვეპროგრამა შემდეგი მიმართულებებით განხორციელდება:                                              

1. თავისუფალი პროექტების  მხარდაჭერა - ითვალისწინებს ხელოვნების ახალი მიმართულებების, შემოქმედთა ახალი თაობის, ახალი იდეების მხარდაჭერას; ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში ინოვაციური, კრეატიული პროექტების განხორციელების ხელშეწყობას; აქტუალური საკითხების კულტურისა და ხელოვნების გზით წარმოჩენას და საზოგადოებისთვის გაცნობას; ამ მიზნით  სამინისტროს მიერ ინიცირებული ღონისძიებების დაფინანსებასსაკონკურსო თანხის ფარგლებში დაფინანსდება  ღია კონკურსის საფუძველზე გამოვლენილი გამარჯვებული პროექტები, ხოლო არასაკონკურსო თანხის ფარგლებში პროექტის დაფინანსების საკითხი, ისევე როგორც  საკონკურსო  პირობებიდაფინანსების ოდენობა, შეფასების კრიტერიუმები   განისაზღვრება  აჭარის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით.         

2. სახვითი, გამოყენებითი და მულტიმედიური ხელოვნების ხელშეწყობა - ითვალისწინებს სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური ხელოვნების  განვითარების  მიზნით გამოფენების, პლენერების  და სხვა ღონისძიებების ორგანიზების ხელშეწყობას; ბეჭდვითიაუდიო-ვიზუალური მასალების მომზადება/გამოცემას; სახვითი, გამოყენებითი, მულტიმედიური ხელოვნების მხარდამჭერი სხვა აქტივობების განხორციელებას. მათ შორის ფოტო-ფესტივალსრომელიც ხელს უწყობს რეგიონში ფოტო ხელოვნების განვითარებას, ფოტო ხელოვანთა ახალი თაობების პროფესიულ ზრდას, შემოქმედებით თანამშრომლობას ქართველ და უცხოელ ფოტო-ხელოვანთა შორის. ასევე  „Street Art Festival“-, რომელიც  ხელს უწყობს ურბანული ხელოვნების განვითარებას და   ხელოვანების შემოქმედებით თანამშრომლობას. ფესტივალის ფარგლებში მოიხატება ქუჩები ან/და შენობა/ნაგებობების კედლები აჭარის რეგიონში.

ქვეპროგრამა: აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობა

მიზანი: რეგიონში კინოხელოვნების განვითარება;  კინოწარმოებისა და  კინოგანათლების ხელშეწყობა;                

აჭარაში კინოხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა განხორციელდება შემდეგი მიმართულებებით:

1. აჭარაში კინოწარმოების ხელშეწყობა: მხატვრული სრულმეტრაჟიანი, მხატვრული მოკლემეტრაჟიანი  და  დოკუმენტური ფილმების (ფილმების სერიების)   რეგიონში წარმოების (გადაღებებისდაფინანსება. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული პრიორიტეტებისა და მინისტრის ბრძანებით  დამტკიცებული კრიტერიუმების, დაფინანსების წესის გათვალისწინებით სამინისტროს მიერ გაიცემა დაფინანსება კინომწარმოებელზე აჭარის რეგიონში მხატვრული სრულმეტრაჟიანი, მხატვრული მოკლემეტრაჟიანი და დოკუმენტური ფილმების წარმოებისათვის გასაწევი ხარჯისთვის.

დაფინანსების გადაწყვეტილების მიღების დროს უპირატესობა მიენიჭება კინოპროექტს, რომელიც უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ადგილობრივი ადამიანური და ინფრასტრუქტურული რესურსების გამოყენებას, აქვს ალტენარტიული თანადაფინანსების და აჭარის რეგიონში კინოწარმოებაზე გასაწევი თანხების მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი, უზრუნველყოფს რეგიონის კინო პროფესიონალების, სტუდენტების და კინოსთან დაკავშირებული სხვა  პროფესიის ადამიანების დასაქმებას და მონაწილეობას კინოწარმოების პროცესში, ხელს შეუწყობს რეგიონის, როგორც კინოწარმოებისთვის მომხიბვლელი ალტერნატიული სივრცის პოპულარიზაციას.

2. ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი: ჩატარდება აჭარის რეგიონში და ხელს შუწყობს  მსოფლიო ანიმაციის  სამყაროში მიმდინარე ტექნოლოგიური  მიღწევების  გაშუქებასა  და გაცნობას  ქართული  ანიმაციის  წარმომადგენელთათვისაგრეთვეკრეატიული აზროვნების, გამოცდილების, ახალი ტექნოლოგიების, მუშაობის თანამედროვე მეთოდოლოგიის გაცნობა-გაზიარებას ახალგაზრდა თაობაშიფესტივალის ფარგლებში რეგიონის მასშტაბით  გაიმართება  საბავშვო ანიმაციური  ფილმების  საკონკურსო  ჩვენებებიასევე ადგილობრივი   ან/და უცხოეთიდან მოწვეული ანიმატორების, რეჟისორების მასტერკლასები და ვორკშოფები.

3. აჭარის რეგიონის, როგორც კინოგადაღებისთვის მიმზიდველი ლოკაციის პრომოუშენი:   აჭარის რეგიონს თავისი ბუნებრვი (ზღვა, მთა, სუბტროპიკები .) და არქიტექტურული (ტრადიციული ქართული, თანამედროვეევროპული, აზიური) რესურსებიდან გამომდინარე დიდი პოტენციალი გააჩნია რეგიონში ქართველი და უცხოელი კინემატოგრაფისტების მოზიდვისათვისსაქართველოს კინემატოგრაფიის ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევებიც ადასტურებს, რომ არქიტექტურულ-ბუნებრივი მრავალფეროვნება და კინოგადაღებებთან დაკავშირებული ხარჯების ხელმისაწვდომობა (აღმოსავეთ ევროპის ქვეყნებთან შედარებით) რეგიონის მიმართ უცხოური საპროდიუსერო კომპანიების ინტერესს იწვევსქვეპროგრამის ფარგლებში გატარდება რიგი აქტივობები (პრეზენტაციები, ვიდეო და ბეჭდური მასალა, შეხვედრის ორგანიზება წამყვან საპროდიუსერო კომპანიებთან და სხვა), რომლებიც ხელს შეუწყობს აჭარის რეგიონის, როგორც კინოგადაღებისთვის მიმზიდველი ლოკაციის ცნობადობის ამაღლებას.

4. კინოგანათლების ხელშეწყობამოიცავს   საგანამანათლებლო აქტივობების განხორციელებას, კინოხელოვნებასთან დაკავშირებული პუბლიკაციების საგამომცემლო მხარდაჭერას. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ამ სფეროში მოქმედ სხვადასხვა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით დააფინანსებს აქტივობებს, რომელთა  მიზანია რეგიონში კინოგანათლების ხელშეწყობა და სტუდენტების, ახალგაზრდების და კინოხელოვანების პროფესიული უნარ-ჩვევების ამაღლება.

ქვეპროგრამა შემოქმედებითი ინკუპატორების მხარდაჭერა

მიზანი: შემოქმედებითი ინდუსტრიებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ სხვადასხვა სფეროს და ზოგადად, ქვეყნის მდგრად განვითარებაში, შესაბამისად, მათი განვითარების ხელშეწყობა არსებითი მნიშვნელობისაა. ქვეპროგრამა აერთიანებს ბიზნესინკუბატორისა და  შემოქმედებითი სახელოსნოების ფუნქციებს და მოიცავს ბიზნეს და კულტურის სექტორის თანამშრომლობის შედეგად ინოვაციური პროექტების შეკვრასა და მათი კომერციული შესაძლებლობის განვითარების ხელშეწყობას. ქვეპროგრამის ფარგლებში  ხელოვანებისთვის უზრუნველყოფილი იქნება კონსულტაციები და გადამზადების ვორკშოპები პროექტების განვითარებისათვის.

ქვეპროგრამა 4 ეტაპად განხორციელდება:

1. შემოქმედებითი ინდუსტრიების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით საინფორმაციო  სახის შეხვედრების ორგანიზება თითოეულ მუნიციპალიტეტში.

2. იდეების კონკურსის გამოცხადება და გამარჯვებულების გამოვლენა.

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ:

აჭარის განათლებისკულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტი - 0422 24 53 82

მისამართიბათუმიგუდიაშვილის ქუჩა №4    

 


კალენდარი

<<
<დეკემბერი 2018>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
48262728293012
493456789
5010111213141516
5117181920212223
5224252627282930
0131123456

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები