აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

პროგრამა - ,,არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია“

22 მარტი, 2018


მიზანი: არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა: მისი  სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველყოფა, მათ  შორის  მისი  იდენტიფიკაცია, დოკუმენტირება, კვლევაშენარჩუნება, დაცვაპოპულარიზაცია, მისი როლის ამაღლება და მისი გადაცემა თაობებისთვის უმთავრესად არაფორმალური განათლების მეშვეობით, აგრეთვე არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სხვადასხვა ასპექტის აღორძინება.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება აქტივობები შემდეგი მიმართულებებით:

1. აჭარის რეგიონში სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა: ოლიმპიადის მიზანია ტრადიციული ხელოვნების, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია ახალგაზრდა თაობაში, ნიჭიერი შემსრულებლების გამოვლენა და მონაწილეთა შორის შემოქმედებით სიახლეთა გაზიარებაოლიმპიადაში მონაწილეობის უფლება აქვთ  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო სკოლების, კულტურის ცენტრებისა და სახელოვნებო სკოლების სიმღერისა და ცეკვის ბავშვთა ფოლკლორულ ანსამბლებს, ინდივიდუალურ შემსრულებლებს;

2-3. სასცენო სამოსით და აქსერსუარებით  უზრუნველყოფა: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ფოლკლორული ანსამბლები, რომელთა დიდი ნაწილი საჭიროებს   სასცენო სამოსისა და აქსესუარების განახლებას. ყოველწლიურად აჭარის  განათლების, კულტურისა და  სპორტის სამინისტროს ორგანიზებით ტარდება სიმღერისა და ცეკვის  ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების ოლიმპიადა. აღნიშნული ოლიმპიადის შედეგად  გამოვლინდა არაერთი წარმატებული მონაწილე, რომელთაც პროგრამის ფარგლებში, ანსამბლის საჭიროებების შესაბამისად გადაეცემათ სასცენო სამოსი და აქსესუარები.

ავთენტური ქართული ნაციონალური სამოსის ტრადიციების შენარჩუნებისა და ქართული ქორეოგრაფიული ხელოვნების ესთეტიკის უკეთ წარმოჩენის  მიზნით, სასცენო სამოსი და აქსესუარები  ანსამბლების ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად, მუნიციპალიტეტების მოთხოვნის საფუძველზე ასევე გადაეცემათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის ცენტრებთან არსებულ ფოლკლორულ ანსამბლებს და აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლის სალოტბარო მიმართულების გუნდს.

4. ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების საქართველოს და საერთაშორისო კონცერტებში, ფესტივალებში და კონკურსებში მონაწილეობის ხელშეწყობა - წლის განმავლობაში აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მოქმედი ბავშვთა ფოლკლორული ანსამბლების მონაწილეობის ხელშეწყობას საქართველოს და საერთაშორისო კონცერტებში, ფესტივალებში და კონკურსებში. დაფინანსდება კონკურსის საფუძველზე გამოვლენილი გამარჯვებულები, ხოლო არასაკონკურსო თანხის ფარგლებში ანსამბლების დაფინანსების საკითხი, ისევე როგორც საკონკურსო პირობები, დაფინანსების ოდენობა, შეფასების კრიტერიუმები განისაზღვრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანებით.

5. მასტერკლასები ხალხური ქორეოგრაფიის და სიმღერის მიმართულებით: რაც ითვალისწინებს ტრენინგებს/ვორკშოფებს ქორეოგრაფებისა და ლოტბარებისთვის, სკოლისგარეშე სახელოვნებო დაწესებულებებისათვის. მასტერკლასების მიზანია ქართული ხალხური ცეკვისა და სიმღერის საშემსრულებლო ხელოვნების დახვეწა-გამდიდრება, თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა-გამოცდილების ამაღლება, ავთენტური ტრადიციების დაცვა.

6. სამეცნიერო-თეორიული და მეთოდურ პრაქტიკული საერთაშორისო კონფერენცია: კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის წევრები, საქართველოს რეგიონებში მოღვაწე ქორეოგრაფები, იუნესკოს ცეკვის საერთაშორისო საბჭო, საერთაშორისო ორგანიზაციები -,,EAFF" და ,,CIOFF", ფოლკლორული ფესტივალების ევროპული ასოციაცია, ევროპის, აზიის, ჩრდილოეთის, ხმელთაშუა ზღვისა და ბალკანეთის ქვეყნების მკვლევარ-სპეციალისტები. კონფერენციის მიზანია ქართული ფოლკლორის ინტერნონაციონალიზაციის ხელშეწყობა. მსოფლიო წამყვანი ფოლკლორული კოლექტივების მენეჯმენტის გაზიარება. პროექტი განხორციელდება საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირთან თანამშრომლობით.

7. ხალხური რეწვის პროდუქციის განვითარება: არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის განვითარება-პოპულარიზაციის მიმართულებით ერთ-ერთ გამოწვევას რეწვის პროდუქციის განვითარებასთან დაკავშირებული გადამზადების პროგრამების (დიზაინის, ხარისხის, შეფუთვის, ფასწარმოქმნის და .. მიმართულებით), ასევე რეწვის ბიზნესის წარმოების საფუძვლების სწავლების (მარკეტინგული გეგმებიბიზნეს  პროექტების  წერა  და  ..)  არარსებობა  წარმოადგენს. დარგის განვითარებაზე ასევე უარყოფითად აისახება ტრადიციული რეწვის ოსტატების სუსტი კავშირი ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებთან, კავშირებთან და ასოციაციებთან და ზოგადად ხალხური რეწვის პროდუქციის დაბალი   პოპულარიზაცია   (არასაკმარისია   რეგიონთაშორისი   გამოფენების,   ფესტივალების   ჩატარება; ოსტატთა ნამუშევრების რეკლამა, კატალოგების გამოცემა). გარდა ამისა, აუცილებელია ტრადიციული რეწვისა და სამუზეუმო სექტორის თანამშრომლობის განვითარება, რაც ერთი მხრივ წარმოადგენს ოსტატთა შემოქმედებითი საქმიანობის წყაროს, ხოლო მეორე მხრივ  ხელს უწყობს კულტურის ორგანიზაციებისა (მუზეუმების) და რეწვის ოსტატების ეკონომიკური სარგებლის ზრდას. აღნიშნული გამოწვევების საპასუხოდ რეგიონში განხორციელდება საგანმანათლებლო/სახელოვნებო პროექტ(ებ) ხალხური რეწვის პროდუქციის განვითარებისათვის, რომლის ფარგლებშიც ტრადიციული რეწვის ოსტატების მიერ მუზეუმებთან თანამშრომლობით შეიქმნება რეწვის პროდუქცია მუზეუმებში დაცული არტეფაქტების თემატიკაზე.

8შუახევის ფოლკლორის ამსახველი წიგნის და აუდიო ალბომის - გამოცემა: 2016 წელს საქართველოს ფოლკლორის  ცენტრმა  პროექტის  „ფოლკლორულ-ეთნოგრაფიული ნიმუშების  დაფიქსირება  -  საარქივო მასალების შექმნა“  ფარგლებში მაეწყო კომპლექსური ექსპედიცია შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფლებში. აჭარაში ექსპედიციების შემდეგ ფოლკლორის ცენტრის სპეციალისტები უზრუნველყოფენ ჩაწერილი უნიკალური ნიმუშების დამუშავებასა და მათი მომზადებას წიგნის ელექტრონული ვერსიისა და აუდიოალბომის შესაქმნელად. აღნიშნული წიგნისა და აუდიოალბომის გამოცემა ხელს შეუწყობს რეგიონის საარქივო მასალების შექმნასა და  დაფიქსირებას, მუსიკალურ-ფოლკლორული ტრადიციების შენარჩუნებას და მის პოპულარიზაციას. პროექტი განხორციელდება საქართველოს ფოლკლორის ცენტრთან თანამშრომლობით.

პირობები, განაცხადის ფორმა , წერილის ნიმუში, ანგარიშგების ფორმა

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ:

აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს კულტურის დეპარტამენტი - 0422 24 53 82

მისამართი: ბათუმი, გუდიაშვილის ქუჩა №4    




კალენდარი

<<
<დეკემბერი 2018>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
48262728293012
493456789
5010111213141516
5117181920212223
5224252627282930
0131123456

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები