აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

ინგა შამილიშვილი

19 დეკემბერი, 2016

დაბადების თარიღი: 17.03.1971

დაბადების ადგილი: ბათუმი

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხიფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი

განათლების მიმართულება, დარგი: ქართული ლიტერატურათმცოდნეობა  

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: მიმდინარე ლიტერატურული პროცესები; კულტურათშორისი კომუნიკაციები

 

სამუშაო გამოცდილება:

16.12.2016 - ბსუ რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში;

01.04.2015 - ბსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;

23.09.2014.- ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;

17.09.2014- ბსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

04.02.2011–16.09. 2014 - ბსუ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

02.11.2010- რსუ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე;

05.09.2009- რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

01.09.2006-  ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

11.05.2004- ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

16.11. 1993-ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:

1.      ,,მე-19 საუკუნის ევროპა ქართულ პუბლიცისტიკაში“; საერთაშორისო ვირტუალური ფორუმის - სტამბული 2016: ჰუმანიტარული ასპექტები გეოკულტურულ სივრცეში მასალები; გვ 154-159; ელ.მისამართი: turkiyat.istanbul.edu.tr;

2.      აგროჟურნალისტიკა; აგროჟურნალისტიკის სახელმძღვანელო; თანაავტორი; საქართველოს რეგინული მედიის ასოციაცია GRMA;თბილისი 2016;

3.      სიმბოლისტური ნაკადი XX საუკუნის ქართულ და თურქულ პოეზიაში; საერთაშორისო ჟურნალი: Universe Culture ISSN:1308-6197; გვ.31-35;

4.      ალექსანდრე (შოშია) ჩხაიძის დრამატურგიის რამდენიმე ასპექტი; III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,კულტურათშორისი დიალოგები“ მასალები; 2015;

5.      ბათუმის კულტურული და ისტორიული სურათი ი. მანდელშტამის ჩანახატებში; მაპრიალის მე-13 საერთაშორისო კონგრესის მასალები; 2015;

6.      ლიტერატურული ტექსტის ანალიზის სწავლების მნიშვნელობა დაწყებითი სასკოლო ასაკის მოსწავლეთათვის; საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის ,,სწავლისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ მასალები; 2015;

7.      ფერთა სიმბოლიკა და შეიჰ გალიბის სამი ფერი; საერთაშორისო სიმპოზიუმი Nevşehir HBV Üniversitesi Eğitim Fakültesi ; 2015;

8.      კულტურათა დიალოგი ლიტერატურულ პრესაში (ჟურნალ ,,ჭოროხის“ მაგალითზე); საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“2 მასალები; 2014;

9.      МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ГРУЗИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ГАЗЕТЫ «АДЖАРИЯ»); საერთაშორისო კონფერენციის: ,,ЧЕЛОВЕК, СОЗНАНИЕ, КОММУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ" მასალები; 2014;

10.  საბჭოთა იდეოლოგიური წნეხი და ორი ემიგრანტი მწერალი; ჟურნალი ,,მეცნიერება და ცხოვრება" № (9);გვ.165-169; თბ. 2014;

11.  ქაღალდთან მარტო ყოფნაა საოცრება (ფრ.ხალვაშის ჩანაწერების ,,გუშინ“ რამდენიმე ასპექტი) საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდ ,,ინტელექტის“ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი“ 2(46); გვ. 215-217; თბ. 2013 წ;  

12.  პიარი და ტურიზმის პოლიტიკა; III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ტურიზმი-ეკონომიკა და ბიზნესი“ მასალები; 2012 წ;

13.  Problems of  Georgian  Language  in  Publications  of Mikhail Javakhishvil;i  fiplv; HOMO       LOQUENSGEORGIAN MULTILINGUAL  ASSOCIATION volume   II; UDC (უაკ)81 (052.2) ს-75; 2011;

14.  Communist IdeologicalPressure and GrigolRobakidze´s  ,,The Suppressed Soul"; Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Antropology, Literature and Linguistics II; UDC (უაკ) 378.4(479.223.497.2)(063)I-64 И-67; 2011;

15.  წითელი ტერორი გრიგოლ რობაქიძის ,,ჩაკლულ სულსა“ და მიხეილ ჯავახიშვილის ,,გივი შადურში,“ I საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის ,,კულტურათაშორისი დიალოები“ მასალები; 2011;

16.  ფრიდონ ხალვაშის ,,ომრი“ (ლიტერატურულ-კრიტიკული ანალიზი); საერთაშორისო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ მასალები;  ბათუმი, 2009;

17.   Проявление  национального характера  в новеллах  Р. Мишвеладзе;  ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ   VII  Санкт-Петербург -  Батуми; Издательство "Универсал; 2010;5.Европа XIX века на страницах газеты ,, Иверия"; Историко- филологические изыскания VI Санкт-Петербург - Батуми Издательство "Универсал"; 2009;

18.  ლიტერატურული წერილები; გამომცემლობა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი"

ISBN978-9941409-69-1; 2009.


საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:

1.      სემიოტიკის მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა“; მომხსენებელი თემაზე: ,,დრო და შემოქმედი (ფრიდონ ხალვაშის ,,ხიხანის ძახილის“ საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა რედაქციები) ბათუმი 21.10-22.10. 2016წ;

2.      საერთაშორისო ვირტუალური ფორუმი - სტამბული 2016: ჰუმანიტარული ასპექტები გეოკულტურულ სივრცეში; მომხსენებელი თემაზე ,,მე-19 საუკუნის ევროპა ქართულ პუბლიცისტიკაში“; 3.10-6.10 2016წ;

3.      III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათშორისი დიალოგები“; თელავი 2015; მომხსენებელი თემაზე: ალექსანდრე (შოშია) ჩხაიძის დრამატურგიის რამდენიმე ასპექტი; 

4.      მაპრიალის მე-13 საერთაშორისო კონგრესი; 13-20. 09.2015; ესპანეთი; მომხსენებელი თემაზე: ბათუმის კულტურული და ისტორიული სურათი ი. მანდელშტამის ჩანახატებში;

5.      საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ,,სწავლისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“; 6-7. 06.2015; ქუთაისი; მომხსენებელი თემაზე: ლიტერატურული ტექსტის ანალიზის სწავლების მნიშვნელობა დაწყებითი სასკოლო ასაკის მოსწავლეთათვის;

6.      საერთაშორისო სიმპოზიუმი Nevşehir HBV Üniversitesi Eğitim Fakültesi; 25-28. 05.2015; თურქეთი; მომხსენებელი თემაზე: ფერთა სიმბოლიკა და შეიჰ გალიბის სამი ფერი;

7.      საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“2; 24.10-26.10 2014; ბათუმი; მომხსენებელი თემაზე:  კულტურათა დიალოგი ლიტერატურულ პრესაში (ჟურნალ ,,ჭოროხის“ მაგალითზე);

8.      ენის სტილისტიკისა და ლიტერატურის  მე-14 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, იზმირი, 2014 წლის 16-17 ოქტომბერი; მომხსენებელი თემაზე: სიმბოლისტური ნაკადი XX საუკუნის ქართულ და თურქულ პოეზიაში

9.      ,,ЧЕЛОВЕК, СОЗНАНИЕ, КОММУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ";  ლეუვენი (ბელგია); 22.05-25.05 2014

III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.  მომხსენებელი თემაზე: МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ГРУЗИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ГАЗЕТЫ «АДЖАРИЯ»);

10.  ბათუმი 2012 წ   2-3 ივნისი. მომხსენებელი თემაზე: პიარი და ტურიზმის პოლიტიკა; ტურიზმი-ეკონომიკა და ბიზნესი;

11.  I საერთაშორისო- სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოები“; თელავი 2011წ 18-20 ოქტომბერი; მომხსენებელი თემაზე: წითელი ტერორი გრიგოლ რობაქიძის ,,ჩაკლულ სულსა“ და მიხეილ ჯავახიშვილის ,,გივი შადურში“ 

12.  საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ (ლიტერატურულ-კრიტიკული ანალიზი), ბათუმი,  2009 წ.29-30 მაისი. მომხსენებელი თემაზე: ფრიდონ ხალვაშის ,,ომრი“  


 საგრანტო პროექტები:


1.    TEMPUS–ის საგრანტო პროექტის ,,Strengthening the Specific Role of Universities as LLL Institutions, SSRULLI’’ (უნივერსიტეტების, როგორც უწყვეტი განათლების ინსტიტუციების როლის გაძლიერება) (საგრანტო ხელშეკრულების ნომერი 544251–TEMPUS-1-2013-1-GE-TEMPUS-JPHES) მონაწილე;

2.    საქართველოს პრეზიდენტის ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მედია და კულტურის მეცნიერების მიმართულების განვითარება“ ხელმძღვანელი.


ტაჟირება, ტრენინგები:

 

1. Recognition of Developing of agro journalism modules and completing training of trainers course; april-september 2015;

2. United States Department of State; International Visitor Leadership Program on University Endowments in the U.S; 4-22.02. 2013

2. Tallinn University; Estonian development Cooperation; Assessment and Teaching at University; 30.07.2012;

3.Tallinn University; Estonian development Cooperation; Microteaching; 31.07.2012;

4. განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა (5კრედიტი); 29.08-03.09. 2011;

5. Workshop; Innovative Aspects of study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics III;  02.06.2011;

6. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; უცხოური ენების შესწავლის ცენტრი ,,გლოსა“ 08.04–30.06. 2008;


სხვა აქტივობა:

1.      აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამის ,,უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა“ კომისიის წევრი;

2.      სსპ საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს სატენდერო კომისიის კონსულტანტი;

3.      ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოსა და სპეციალიზებული საბჭოს წევრი;

4.      განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის სპეციალიზებული საბჭოს წევრი;

5.      სადისერტაციო ნაშრომის ექსპერტი

6.      2 მიმდინარე დოქტორანტის ხელმძღვანელობა;

7.      საერთაშორისო კონფერენცის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ (2009წ  29-30 მაისი) შრომების მე-2 ტომის სარედაქციო კოლეგიის წევრი;

8.      2012 წლიდან fiplv (Federation Interbatinale des Professeurs de LanguesVivantes) Georgian Multilingual Association - წევრი

9.      უნივერსიტეტის რექტორის 2 ,,მადლობა“ პირად საქმეში შეტანით: ბრძანება #02–03/55 4 აპრილი 2012წ; ბრძანება #02–03/58 20 მარტი 3013წ.

10.  საერთაშორისო კონფერენციის ,,ბათუმი–გაზაფხული–2010“ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;

11.  საერთაშორისო კონფერენციის ,,ელექტრონული ნახჭევანი – 7“ მონაწილე (ქ.ნახჭევანი, აზერბაიჯანი)

12.  საერთაშორისო კონფერენციის ,,ბიზანტინოლოგია საქართველოში -4“ საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი

13.  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა I სამეცნიერო კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი და ლიტერატურათმცოდნეობის სექციის ხელმძღვანელი

14.  თ.თავბერიძის მონოგრაფიის ,,აკაკი წერეთლის სატირული ლირიკის ისტორია“ რეცენზენტი

15.  თ.დავითაძის მონოგრაფიის ,,ფრანგული დეკადანსის პოეზია ქართველ ცისფერყანწელთა შემოქმედებაში“ რეცენზენტი


უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა (თავისუფლად); გერმანული და ინგლისური ენა (ლექსიკონის დახმარებით)


კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Ms-Word; Ms-Excel; Powerpoint; Internetexplorer


საკონტაქტო ინფორმაცია:

საქართველო, 6010, . ბათუმი, ლადო გუდიაშვილის . #4

ელ-ფოსტა: i.shamilishvili@moecs.ge

ტელ: 0422 24 53 70იხილეთ გალერეა


კალენდარი

<<
<მაისი 2019>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები