აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

საგნობრივი ოლიმპიადა და კონკურსები

11 თებერვალი, 2020

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განთლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო პროგრამისზოგადი და პროფესიული განათლებაქვეპროგრამისკონკურსები და ოლიმპიადები“  ფარგლებში  ატარებს შემდეგ კონკურსებს:

 • საგნობრივი ოლიმპიადა
 • კონკურსი დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისთვის
 • ესეების კონკურსი
 • ლიტერატურული მარათონი
 • სახვითი ხელოვნების კონკურსი
 • სპორტული შეჯიბრი
 • თეატრალური კონკურსი
 • სასკოლო კლუბების ინიციატივები


საგნობრივი ოლიმპიადა ჩატარდება:

ა) ქართული ენა და ლიტერატურა - VII, VIII, IX კლასები;

ბ) ინგლისური ენა  - VII, VIII, IX კლასები;

გ) მათემატიკა  - VII, VIII;  IX კლასები;

დ) ფიზიკა -  IX კლასი;

ე) ქიმია -  IX  კლასი;

ვ) ბიოლოგია - IX კლასი.


რუსული სექტორის მოსწავლეებისთვის ფიზიკაში, მათემატიკაში, ქიმიასა და ბიოლოგიაში ოლიმპიადა ჩატარდება რუსულ ენაზე. ოლიმპიადა ჩატარდება ტესტირების ფორმით.


კონკურსი დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისთვის

კონკურსი ჩატარდება:

 • ქართულ ენასა და ლიტერატურაში;
 • მათემატიკაში;
 • ისტორიასა და სამოქალაქო განათლებაში (ინტეგრირებული).

ქართული ენისა და ლიტერატურის და მაემატიკის  კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებს, კერძოდ:

 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან წარმოდგენილ დაწყებითი საფეხურის მე-5 და მე-6 კლასის 5 მოსწავლისგან დაკომპლექტებულ თითო გუნდს.
 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან წარმოდგენილ საბაზო საფეხურის მე-7, მე-8 და მე-9 კლასის 5 მოსწავლისგან დაკომპლექტებულ თითო გუნდს.

 ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების კონკურსში საბაზო საფეხურის მოსწავლეებს, კერძოდ:

 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან წარმოდგენილ საბაზო საფეხურის მე-7, მე-8 და მე-9 კლასის 5 მოსწავლისგან დაკომპლექტებულ თითო გუნდს.  

 

ესეების კონკურსი

კონკურს მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლების X კლასის მოსწავლეებს.

კონკურსი ჩატარდება ინგლისურ ენაზე  სამ ტურად. პირველი და მეორე ტური ჩატარდება წერითი, ხოლო მესამე ტური - პრეზენტაცია/გასაუბრების ფორმით. 


იხილეთ საგნობრივი ოლიმპიადის,  დაწყებითი და საბაზო საფეხურის მოსწავლეებისთვის კონკურსისა და ესეების კონკურსის დებულება


ლიტერატურული მარათონი

ლიტერატურულ მარათონში მონაწილეობის მიღება შეუძლია მეშვიდე-მეთორმეტე  კლასის მოსწავლეებს ასაკობრივი კატეგორიის შესაბამისად:

I კატეგორია - VII – IX კლასები

II კატეგორია - X – XII კლასები


ლიტერატურული მარათონი ჩატარდება ორ ტურად:

პირველი ტური ჩატარდება ელექტრონულად სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსებული ტესტების საფუძველზე;

მეორე ტური ჩატარდება წამყვანთან ერთად წერილობით, პირისპირ შერკინების ფორმით.


წიგნების წასაკითხად იხილეთ ბმული


წასაკითხი ლიტერატურა -  I კატეგორია

წასაკითხი ლიტერატურა -  II კატეგორია


 

სახვითი ხელოვნების კონკურსი

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია მეხუთე - მეცხრე კლასის მოსწავლეებს ასაკობრივი კატეგორიის შესაბამისად:

I კატეგორია - 5-6 კლასები

II კატეგორია - 7-8-9 კლასები

მონაწილეს მოეთხოვება თემატური ფერწერული ნამუშევრის შესრულება. თემატიკა შეირჩევა ადგილზე კონკურსის დღეს. კონკურსანტს ნამუშევრის შესასრულებლად შეუძლია მხოლოდ წყლის საღებავების (აკვარელი ან გუაში) გამოყენება.

 

სპორტული შეჯიბრი

სპორტულ შეჯიბრში მონაწილეობა შეუძლიათ აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე მოქმედ საჯარო და კერძო სკოლების მე-7, მე-8 და მე-9 კლასის მოსწავლეებს.

სპორტული შეჯიბრი  ჩატარდება 2 სახეობაში:

 • მაგიდის ჩოგბურთი;
 • მძლეოსნური  გეზრბენი.

ორივე სახეობაში შეჯიბრი ჩატარდება ორ ან სამ (საჭიროების შემთხვევაში) ეტაპად ოლიმპიური სისტემით.

დასკვნით ეტაპზე იასპარეზებენ:

 • მაგიდის ჩოგბურთი - 6 გუნდი (თითოეულ გუნდში გოგონებისა და ვაჟების კატეგორიის   3-3 მონაწილე - 3 გოგონა, 3 ვაჟი);
 • მძლეოსნური გეზრბენი - 6 გუნდი (თითოეულ გუნდში გოგონებისა და ვაჟების კატეგორიის 2-2 მონაწილე - 2 გოგონა, 2 ვაჟი).

საგნობრივ ოლიმპიადასა და კონკურსებში მოსწავლეთა მონაწილეობისთვის  რეგისტრაციის ვადები და ჩატარების განრიგი განისაზვრება მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით


იხილეთ ლიტერატურული მარათონის, სახვითი ხელოვნების კონკურსისა და სპორტული შეჯიბრის დებულება


თეატრალური კონკურსი  მოსწავლეებისთვის 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აჭარის ადმინისტრაციულ  ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო სკოლებს. ასევე, შესაძლებელია დაფინანსდეს რამდენიმე სკოლის ერთობლივი ინიციატივაც. კერძო სკოლების ინიციატივები დაფინანსდება იმ შემთხვევაში თუ ისინი წარმოადგენენ ერთობლივ პროექტს საჯარო სკოლასთან ერთად.

კონკურსი ითვალისწინებს მონო ატრალური დასების ჩამოყალიბებასა და სასკოლო   სპექტაკლების დადგმას, რაც ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი  უნარების გამოვლენა/განვითარებას. კონკურსში მონაწილეობისათვის სკოლამ სამინისტროში უნდა წარმოადგინოს ქართული მხატვრული ლიტერატურული ნაწარმოების მიხედვით შექმნილი ინსცენირებისა და განხორციელების გეგმა.

დაფინანსება გაიცემა ერთჯერადი გასაცემლის სახით. დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს.

 

სასკოლო  კლუბების ინიციატივები

სამინისტრო "სასკოლო კლუბების ინიციატივების" ფარგლებში დააფინანსებს აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებული საჯარო სკოლების მიერ წარმოდგენილ საგანმანათლებლო, საზოგადოებრივი, შემოქმედებითი და სპორტული მიმართულების ინიციატივებს. შესაძლებელია დაფინანსდეს რამოდენიმე კლუბის ერთობლივი ინიციატივაც. კერძო სკოლების ინიციატივები დაფინანსდება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი წარმოადგენენ ერთობლივ პროექტს საჯარო სკოლასთან ერთად

დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 2000 ლარს.

აპლიკაციების შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭებათ იმ აპლიკანტებს, რომლებიც:

 • დამაჯერებლად დაასაბუთებენ პროექტის ეფექტურობას;
 • აპლიკანტებს ქობულეთის, ხელვაჩაურის, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტებიდან;
 • აპლიკანტებს, რომლებსაც სასკოლო კლუბების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში 2018-2019 წლებში არ მიუღიათ დაფინანსება.
საჯარო სკოლებს სასკოლო კლუბების ინიციატივების წარმოდგენა შეუძლიათ შესაბამისი მუნიციპალიტეტის რესურსცენტრში 2020 წლის 17 თებერვლიდან 4 მაისის ჩათვლით.


დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:
მისამართი: ქ. ბათუმი, ლ. გუდიაშვილის ქუჩა №4.
ტელ:  577 30 41 51 - მაკა ჯაიანი
           577 30 40 04  - შუშანა სურმანიძე
Facebook: განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო

 

 

 

 

 


კალენდარი

<<
<დეკემბერი 2020>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
4930123456
5078910111213
5114151617181920
5221222324252627
5328293031123
0145678910

ცხელი ხაზი

+995 (422) 24-53-86

სოციალური ქსელები