აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

საჯარო ინფორმაცია


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 22 მარტი, 2023 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2022 წელს აჭარის ქონების უპირობო აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
2 29 დეკემბერი, 2022 2022 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების 1 ლარად გადაცემული ობიექტების ნუსხა
3 29 დეკემბერი, 2022 2022 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემული ობიექტების ნუსხა
4 29 დეკემბერი, 2022 2022 წელს პრივატიზებული ძირითადი საშუალებების ნუსხა
5 29 დეკემბერი, 2022 2022 წელს სარგებლობაში გადაცემულ ობიექტთა ნუსხა
6 29 დეკემბერი, 2022 2022 წელს აჭარის ქონების პირობიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზებულ ობიექტთა ნუსხა
7 26 ოქტომბერი, 2021 2021 წელს აჭარის ა.რ საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით საკუთრებაში გადაცემა
8 26 ოქტომბერი, 2021 2021 წელს აჭარის ა.რ საკუთრებაში არსებული 100 %-ნი წილის მართვის უფლების ფორმით გადაცემული ქონების ნუსხა
9 26 ოქტომბერი, 2021 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2021 წელს პრივატიზებული ძირითადი საშუალებები ობიექტთა ნუსხა
10 26 ოქტომბერი, 2021 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2021 წელს სარგებლობაში გადაცემულ ობიექტთა ნუსხა
11 26 ოქტომბერი, 2021 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2021 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების პირობიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
12 26 ოქტომბერი, 2021 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2021 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების უპირობო აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
13 18 ნოემბერი, 2020 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2020 წელს სარგებლობაში გადაცემულ ობიექტთა ნუსხა
14 18 ნოემბერი, 2020 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2020 წელს პრივატიზებული ძირითადი საშუალებები ობიექტთა ნუსხა
15 18 ნოემბერი, 2020 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2020 წელს აჭარის ქონების პირობიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
16 18 ნოემბერი, 2020 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2020 წელს აჭარის ქონების უპირობო აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
17 24 აპრილი, 2020 2019 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებული ობიექტები (უძრავი ქონებები)
18 24 აპრილი, 2020 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2019 წლელს სარგებლობაში გადაცემულ ობიექტთა ნუსხა
19 24 აპრილი, 2020 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2019 წელს პრივატიზებული ძირითადი საშუალებების ნუსხა
20 24 აპრილი, 2020 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2019 წელს აჭარის ქონების უპირობო აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
21 24 აპრილი, 2020 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2019 წელს აჭარის ქონების პირობიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
22 24 აპრილი, 2020 2019 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემული ობიექტების ნუსხა
23 24 აპრილი, 2020 2019 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების 1 ლარად გადაცემული ობიექტების ნუსხა
24 20 აგვისტო, 2018 2018 წელს პირობებიანი აუქციონის ფორმით სარგებლობაში გადაცემული ქონებები
25 20 აგვისტო, 2018 2018 წელს უპირობო აუქციონის ფორმით სარგებლობაში გადაცემული ქონებები
26 20 აგვისტო, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2018 წელს პირდაპირი გადაცემის ფორმით სარგებლობაში გადაცემული ქონებები
27 20 აგვისტო, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2018 წელს პირობებიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტები
28 20 აგვისტო, 2018 2018 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემული ობიექტების ნუსხა
29 20 აგვისტო, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2018 წელს პრივატიზებული ძირითადი საშუალებების ნუსხა
30 20 აგვისტო, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2018 წელს აჭარის ქონების უპირობო აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
31 22 თებერვალი, 2018 2017 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქნების ნუსხა
32 22 თებერვალი, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 2017 წელს გადაცემული უძრავი ქნების ნუსხა
33 14 თებერვალი, 2018 2017 წელს აჭარის აბტონომიური რესპუბლილის ქონების პირდაპირი მიყიდვბის ფორმით პრივატიზებული ობიექტები
34 14 თებერვალი, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2017 წელში სარგებლობის უფლებით გაცემული ობიექტების ნუსხა
35 14 თებერვალი, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2017 წელს პრივატიზებული ძირითადი საშუალებები ობიექტთა ნუსხა
36 14 თებერვალი, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2017 წელს აჭარის ქონების პირობიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
37 14 თებერვალი, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2017 წელს აჭარის ქონების უპირობო აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
38 10 თებერვალი, 2017 2016 წელს პრივატიზებული ძირითადი საშუალებების ნუსხა
39 10 თებერვალი, 2017 ინფორმაცია 2016 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებულ ობიექტთა შესახებ
40 10 თებერვალი, 2017 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2016 წელში სარგებლობის უფლებით გაცემული ობიექტების ნუსხა
41 10 თებერვალი, 2017 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2016 წელს აჭარის ქონების უპირობო აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
42 10 თებერვალი, 2017 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2016 წელს აჭარის ქონების პირობიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
43 10 თებერვალი, 2017 2016 წელს პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებულ საცხოვრებელი ფართების ნუსხა
44 08 თებერვალი, 2016 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 2015 წელს პრივატიზებული ობიექტები
45 08 თებერვალი, 2016 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2015 წელს პრივატიზებული ძირითადი საშუალებები ობიექტთა ნუსხა
46 08 თებერვალი, 2016 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2015 წელში სარგებლობის უფლებით გაცემული ობიექტების ნუსხა
47 08 თებერვალი, 2016 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2015 წელს აჭარის ქონების უპირობო აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
48 08 თებერვალი, 2016 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2015 წელს აჭარის ქონების პირობიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
49 08 თებერვალი, 2016 2015 წელს პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებულ საცხოვრებელი ფართების ნუსხა

კალენდარი

<<
<დეკემბერი 2023>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
4827282930123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031
011234567

ცხელი ხაზი

+ 995 (422) 27-35-10

სოციალური ქსელები