აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო

საჯარო ინფორმაცია


  განთავსების თარიღი ფაილის დასახელება ფაილის ბმული
1 26 ოქტომბერი, 2021 2021 წელს აჭარის ა.რ საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით საკუთრებაში გადაცემა
2 26 ოქტომბერი, 2021 2021 წელს აჭარის ა.რ საკუთრებაში არსებული 100 %-ნი წილის მართვის უფლების ფორმით გადაცემული ქონების ნუსხა
3 26 ოქტომბერი, 2021 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2021 წელს პრივატიზებული ძირითადი საშუალებები ობიექტთა ნუსხა
4 26 ოქტომბერი, 2021 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2021 წელს სარგებლობაში გადაცემულ ობიექტთა ნუსხა
5 26 ოქტომბერი, 2021 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2021 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების პირობიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
6 26 ოქტომბერი, 2021 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2021 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების უპირობო აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
7 18 ნოემბერი, 2020 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2020 წელს სარგებლობაში გადაცემულ ობიექტთა ნუსხა
8 18 ნოემბერი, 2020 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2020 წელს პრივატიზებული ძირითადი საშუალებები ობიექტთა ნუსხა
9 18 ნოემბერი, 2020 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2020 წელს აჭარის ქონების პირობიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
10 18 ნოემბერი, 2020 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2020 წელს აჭარის ქონების უპირობო აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
11 24 აპრილი, 2020 2019 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებული ობიექტები (უძრავი ქონებები)
12 24 აპრილი, 2020 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2019 წლელს სარგებლობაში გადაცემულ ობიექტთა ნუსხა
13 24 აპრილი, 2020 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2019 წელს პრივატიზებული ძირითადი საშუალებების ნუსხა
14 24 აპრილი, 2020 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2019 წელს აჭარის ქონების უპირობო აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
15 24 აპრილი, 2020 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2019 წელს აჭარის ქონების პირობიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
16 24 აპრილი, 2020 2019 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემული ობიექტების ნუსხა
17 24 აპრილი, 2020 2019 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების 1 ლარად გადაცემული ობიექტების ნუსხა
18 20 აგვისტო, 2018 2018 წელს პირობებიანი აუქციონის ფორმით სარგებლობაში გადაცემული ქონებები
19 20 აგვისტო, 2018 2018 წელს უპირობო აუქციონის ფორმით სარგებლობაში გადაცემული ქონებები
20 20 აგვისტო, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2018 წელს პირდაპირი გადაცემის ფორმით სარგებლობაში გადაცემული ქონებები
21 20 აგვისტო, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2018 წელს პირობებიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტები
22 20 აგვისტო, 2018 2018 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემული ობიექტების ნუსხა
23 20 აგვისტო, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2018 წელს პრივატიზებული ძირითადი საშუალებების ნუსხა
24 20 აგვისტო, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2018 წელს აჭარის ქონების უპირობო აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
25 22 თებერვალი, 2018 2017 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემული უძრავი ქნების ნუსხა
26 22 თებერვალი, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 2017 წელს გადაცემული უძრავი ქნების ნუსხა
27 14 თებერვალი, 2018 2017 წელს აჭარის აბტონომიური რესპუბლილის ქონების პირდაპირი მიყიდვბის ფორმით პრივატიზებული ობიექტები
28 14 თებერვალი, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2017 წელში სარგებლობის უფლებით გაცემული ობიექტების ნუსხა
29 14 თებერვალი, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2017 წელს პრივატიზებული ძირითადი საშუალებები ობიექტთა ნუსხა
30 14 თებერვალი, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2017 წელს აჭარის ქონების პირობიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
31 14 თებერვალი, 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2017 წელს აჭარის ქონების უპირობო აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
32 10 თებერვალი, 2017 2016 წელს პრივატიზებული ძირითადი საშუალებების ნუსხა
33 10 თებერვალი, 2017 ინფორმაცია 2016 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებულ ობიექტთა შესახებ
34 10 თებერვალი, 2017 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2016 წელში სარგებლობის უფლებით გაცემული ობიექტების ნუსხა
35 10 თებერვალი, 2017 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2016 წელს აჭარის ქონების უპირობო აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
36 10 თებერვალი, 2017 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2016 წელს აჭარის ქონების პირობიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
37 10 თებერვალი, 2017 2016 წელს პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებულ საცხოვრებელი ფართების ნუსხა
38 08 თებერვალი, 2016 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით 2015 წელს პრივატიზებული ობიექტები
39 08 თებერვალი, 2016 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2015 წელს პრივატიზებული ძირითადი საშუალებები ობიექტთა ნუსხა
40 08 თებერვალი, 2016 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2015 წელში სარგებლობის უფლებით გაცემული ობიექტების ნუსხა
41 08 თებერვალი, 2016 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2015 წელს აჭარის ქონების უპირობო აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
42 08 თებერვალი, 2016 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2015 წელს აჭარის ქონების პირობიანი აუქციონის ფორმით პრივატიზებული ობიექტთა ნუსხა
43 08 თებერვალი, 2016 2015 წელს პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზებულ საცხოვრებელი ფართების ნუსხა

კალენდარი

<<
<მაისი 2022>
>>
ორშ.სამშ.ოთხშ.ხუთშ.პარ.შაბ.კვ.
172526272829301
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
22303112345

ცხელი ხაზი

+ 995 (422) 27-35-10

სოციალური ქსელები